Останете си вкъщи - актуална информация от kbrod.net

Интерфейс

Tехнически спецификации на интерфейсите за свързване на крайните електронни съобщителни устройства към мрежата на “Кброд.нет” ООД

1. ОБХВАТ
Този документ определя техническите характеристики и спецификации на интерфейса за свързване на крайните електронни съобщителни устройства на клиентите към мрежата на “Кброд.нет” ООД в точка на свързване.
При промени в мрежовите интерфейси, този документ ще бъде своевременно допълван и актуализиран.

2. ОБЩО ОПИСАНИЕ
„Кброд.нет” ООД предоставя телекомуникационни услуги чрез крайни устройства със следните интерфейси:

2.1. За достъп до Интернет и услуги за пренос на данни:
Услугите за достъп до Интернет и услугите за пренос на данни се предоставят с помощта устройства с Ethernet интерфейс.
Ethernet интерфейсът покрива група мрежови приложения, която се основавана стандартизирания мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 и публикуван от Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Физическият интерфейс отговаря на стандартите IEEE 802.3j (10BASE2T) и IEEE

802.3u (100BASE2TX).
Физическият интерфейс използва конектор отговарящ на стандарта T568A.
Протколите от второ ниво на OSI отговарят на стандартите: Ethernet Version 2, IEEE

802.3, IEEE 802.2, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Протоколите от трето ниво на OSI отговарят на стандартите: Internet Protocol Version 4
(IPv4) дефиниран в IETF RFC 791