Останете си вкъщи - актуална информация от kbrod.net

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
на договора с крайните потребители на „КБРОД.НЕТ“ ООД,

РАЗДЕЛ I
Предмет и общи положения

1. С настоящите общи условия на договора с крайни потребители се уреждат условията за предоставяне на електронни съобщителни услуги от „Кброд.Нет“ ООД на територията на Република България. Тези общи условия са задължителни за „Кброд.Нет“ ООД и за потребителите и представляват неразделна част от индивидуалните договори (също „договор/и“), сключени между тях.

2. По смисъла на настоящите Общи условия посочените по-долу термини имат следното значение:
2.1. „КБРОД.НЕТ“ е търговското дружество „Кброд.Нет“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131048332, със седалище и адрес на управление гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Обединена“ № 78А, тел.: 0898-436-414, интернет страница: www.kbrod.net, електронен адрес: support@kbrod.net предоставящо електронни съобщителни услуги след подадено уведомление до Комисията за регулиране на съобщенията (КРС);
2.2. „Потребител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което ползва или заявява желание за ползване на предоставяните от КБРОД.НЕТ услуги, приело е настоящите Общи условия и има сключен индивидуален писмен договор за предоставяне на електронни съобщителни услуги с КБРОД.НЕТ.
2.3. „Мрежата“ е обществената електронна съобщителна мрежа на КБРОД.НЕТ, (включително използвани от КБРОД.НЕТ мрежи или мрежови елементи на трети лица), чрез която се предоставят посочените в настоящите Общи условия услуги;
2.4. „Крайно електронно съобщително устройство“ е продукт или част от продукт, предназначен за свързване към интерфейсите на обществени електронни съобщителни мрежи.

3. Настоящите Общи условия влизат в сила за Потребителя от момента на сключване на индивидуалния договор за предоставяне на електронни съобщителни услуги, но не по-рано от датата на влизането му в сила. От момента на влизане в сила на индивидуалния договор Потребителят носи отговорност за спазване на Общите условия и от всички трети лица, ползващи предоставяните му съгласно договора услуги.

РАЗДЕЛ II
Услуги, предоставяни от КБРОД.НЕТ чрез Мрежата

4. КБРОД.НЕТ може да предоставя чрез Мрежата следните услуги:
4.1. Услугата „Интерактивна цифрова телевизия“ (IPTV), представляваща електронна съобщителна услуга, която се състои в разпространение и предоставяне на Потребителите на достъп до телевизионни и радио програми и допълнителни мултимедийни услуги посредством IP протокол за пренос на данни. Параметрите и условията на услугата са посочени в Раздел XV и в индивидуалния договор.
4.2. Услугата „Достъп до интернет“, представляваща електронна съобщителна услуга, която се състои в предоставяне на Потребителите на достъп до и свързаност с глобалната мрежа „Интернет“. Услугата се предоставя без ограничение в обема на трафика. Параметрите и условията на услугата се посочени в Раздел XV, както и в индивидуалния договор за конкретната услуга, която се ползва.
4.3. Допълнителни услуги, които могат да бъдат предоставяни заедно с услугата „Интерактивна цифрова телевизия“ и чието предоставяне се урежда изрично в индивидуалния договор:
4.3.1. Електронен телевизионен справочник – преглед на програмата на предстоящите предавания на всеки предоставян телевизионен канал.
4.3.2. „Изместена във времето телевизия“ (Time Shifted TV/TSTV) – възможност за гледане на телевизионни програми във време, изместено спрямо времето на първоначалното излъчване на програмата.
4.3.3. Други интерактивни услуги, ако са предвидени в индивидуалния договор.
4.4. Други електронни съобщителни услуги.
4.5. Услугите могат да се предоставят самостоятелно или в пакети с различни цени и параметри на предоставяните услуги, определени в Ценовата листа на КБРОД.НЕТ.
4.6. При постигане на съгласие с Потребителя, могат да бъдат предоставяни индивидуално договорени услуги и пакети от услуги (различни от посочените в Ценовата листа), като в тези случаи параметрите на конкретно предоставяните услуги се описват в индивидуалния договор със съответния Потребител. В тези случаи договаряните параметри не могат да водят до нарушаване на изискването за равнопоставеност по т. 26.9 по-долу.

5. Ако в индивидуалния договор не е уговорено друго, Потребителят има право да използва всяка предоставяна услуга посредством само едно крайно електронно съобщително устройство.

6. В определени райони на действие и предоставяне на услуги от КБРОД.НЕТ могат да се предоставят само някои от посочените услуги. В случай че за определен район е невъзможно предоставянето на определена услуга, КБРОД.НЕТ информира за това преди сключване на индивидуалния договор. Районите, в които се предоставят услугите са публикувани на интернет страницата на дружеството, като информация може да бъде получена и на телефоните за контакт и на място в офис на КБРОД.НЕТ.

7. Предоставяните услуги могат да бъда предмет на препродажба, предоставяне под наем, предоставяне за възмездно или безвъзмездно ползване или на други правни действия от страна на Потребителя само с предварително писмено позволение на КБРОД.НЕТ.

8. КБРОД.НЕТ активира услугите, предмет на сключения договор с Потребителя, в срок до 10 дни от датата на влизане в сила на индивидуалния договор.

9. 1. При активирането на услугите се съставя констативен протокол, с който се удостоверява съответствието на качеството и количеството на предоставяната на конкретен Потребител услуга с параметрите, определени в настоящите Общи условия и индивидуалния договор („Констативния протокол“). След подписването му Констативният протокол става неразделна част от индивидуалния договор между КБРОД.НЕТ и Потребителя.
9.2. В Констативния протокол се определят най-подходящите с оглед предоставяните услуги и направените съответни измервания на трасето крайни електронни съобщителни устройства и технически изисквания.
9.3. В случай че Потребителят е започнал да използва предоставената услуга, се счита, че е съгласен с качеството и условията на предоставяне, независимо дали Констативният протокол по т. 9.1 е бил подписан.
9.4. Потребителят следва да бъде на разположение за целите на активиране на услугата в уговореното между страните време или да осигури присъствие на представител на Потребителя, който разполага с необходимата представителна власт за сключване на договори и е пълнолетен.

10. Във връзка с предоставяните услуги Потребителят може да ползва крайно електронно съобщително устройство с оценено съответствие и пуснато на пазара съгласно действащите нормативни актове (напр. Закона техническите изисквания към продуктите, Закона за електронните съобщения, Общите изисквания при осъществяване на електронни съобщения, приети от КРС и други) в тази сфера. КБРОД.НЕТ не носи отговорност за непредоставянето или некачественото предоставяне на услугите, следствие от използването на крайни електронни съобщителни устройства на Потребителя, които не отговарят на тези изисквания, както и от неосигуряването на условия за правилното функциониране на техниката и оборудването.
10.1. КБРОД.НЕТ не поставя ограничения във връзка с ползваното крайно електронно съобщително устройство освен нормативно установените.
10.2. Когато крайни електронни съобщителни устройства, които съответстват на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, причиняват повреди на Мрежата, създават радиосмущения или пречат на функционирането на Мрежата, или не се използват съгласно предназначението им, КБРОД.НЕТ има право да ги изключва или да прекратява предоставянето на услугите чрез тях, след като извърши всички необходими технически проверки.
10.3. Техническите спецификации на интерфейсите за свързване на крайните електронни съобщителни устройства към Мрежата са публикувани на интернет страницата на КБРОД.НЕТ при спазване на изискванията на Закона за електронните съобщения.

11. 1. За използване на услугите Потребителят може да ползва крайно електронно съобщително устройство, предоставено от КБРОД.НЕТ или от трети лица, в т.ч. и свое собствено крайно електронно съобщително устройство. На интернет страницата и в търговските обекти на КБРОД.НЕТ, както и при изрично запитване, на Потребителя се предоставя информация за случаите, в които ще дължи или може да дължи допълнителни такси и разходи във връзка с крайно електронно съобщително устройство, като същите се посочват в индивидуалния договор или в приложения към него, ако са приложими.
11.2. Потребителят няма право да предоставя или отдава под наем на трети лица предоставени от КБРОД.НЕТ оборудване и съоръжения без изричното писмено съгласие на КБРОД.НЕТ.
11.3. При сключване на индивидуален договор КБРОД.НЕТ може да предостави за ползване на Потребителите крайни електронни съобщителни устройства, при спазване изискванията на настоящите Общи условия и ЗЕС. Устройствата могат да бъдат предоставени срещу заплащане на продажна цена, дължима при сключването на договора или безплатно.
11.3.1. В случай че индивидуалният договор с Потребителя е сключен за първоначален обвързващ срок, Потребителят придобива собствеността върху предоставеното му безплатно крайно електронно съобщително устройство с изтичането на този срок. В случаите, когато Потребителят заплаща цена за закупуване на предоставеното му устройство, собствеността върху устройството се придобива в момента на плащането. При безсрочните договори устройството остава собственост на КБРОД.НЕТ и не се придобива от Потребителя. Цените на крайните електронни съобщителни устройства, предоставяни от КБРОД.НЕТ, може да бъдат посочени в Ценовата листа на КБРОД.НЕТ. Предоставянето на устройство, видът и моделът на устройството и дължимата за него цена, в случай че има такава, се посочват в Констативния протокол по т. 9.1 – неразделна част от индивидуалния договор, сключен между КБРОД.НЕТ и Потребителя.
11.4. Потребителят е длъжен да полага дължимата грижа за съхраняване на устройство, предоставено му за ползване по реда на т. 11.3 от КБРОД.НЕТ. Рискът от погиване на устройството е за сметка на Потребителя. В случай че то бъде повредено, унищожено или откраднато преди да бъде придобито от Потребителя, той дължи възстановяване на разходите за извършения ремонт или пълно обезщетение на КБРОД.НЕТ за всички причинени вреди, включително възстановяване на стойността на устройството, посочена в Констативния протокол, освен ако вредоносният резултат се дължи на дефект на устройството или на друга причина, за която Потребителят не отговаря.
11.5. В случай че предоставено устройство се повреди по причини, за които Потребителят не отговаря, КБРОД.НЕТ се задължава да го ремонтира безплатно, респективно да замени устройството с друго, ако повредата не може да бъде отстранена.
11.6. Потребителят е длъжен да не демонтира предоставено от КБРОД.НЕТ и инсталирано устройство, освен след направено от последния искане и след предварително направено съгласуване за това със служители на КБРОД.НЕТ.
11.7. При всеки отделен случай на инсталиране или деинсталиране на устройство, както и в случай, че предоставеното устройство бъде заменено с друго такова, независимо от причината за това, страните подписват констативен протокол, в който се отразяват извършените действия.
11.8. В случай че устройството не е придобито от Потребителя, последният е длъжен да върне на КБРОД.НЕТ предоставеното му устройство в рамките на 5 (пет) дни от датата на прекратяване или разваляне на индивидуалния договор в състоянието, в което устройството му е било предадено, с изключение на нормалното функционално изхабяване, или да допусне служители на КБРОД.НЕТ, които да извършат демонтирането му. При неизпълнение на това задължение, Потребителят дължи неустойка в размер на единичната цена на устройството, посочена в Констативния протокол по т. 9.1 по-горе.
11.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ осигурява за своя сметка необходимото електрическо захранване и крайни електронни съобщителни устройства, необходими за ползване на услугите (напр. компютър за услугата „Достъп до интернет“, телевизионен приемник за услугата „IPTV“ и др.).

РАЗДЕЛ III
Индивидуален договор за осигуряване на достъп до мрежата и предоставяне на услуги на Потребителите

12. 1. Индивидуалният договор между КБРОД.НЕТ и Потребителя се сключва в писмена форма в два еднакви екземпляра. КБРОД.НЕТ предоставя на Потребителя еднообразен екземпляр от сключения индивидуален договор на хартиен или друг траен носител. Договорът влиза в сила в сила в 7-дневен срок след сключването му, освен ако Потребителят изрично и писмено е заявил желание договорът да влезе в сила от момента на подписването му. В случай че при подписването на договора на Потребителя ще се предостави крайно електронно съобщително устройство, КБРОД.НЕТ може да откаже сключване на договор, при липса на съгласие на Потребителя за незабавното му влизане в сила. Настоящите Общи условия са неразделна част от индивидуалния договор. Съгласно т. 50.1 от Общите условия, в 7-дневния срок в изречение първо, когато е приложим, потребителят има право едностранно да прекрати договора, без да дължи неустойки.
12.2. Лицата, желаещи да станат Потребители на услугите, подават заявление (устно или писмено) в офис на КБРОД.НЕТ.
12.3. В срок до 14 дни от подаване на заявлението КБРОД.НЕТ отправя покана до заявителя за сключване на индивидуален договор, с посочване на цената за първоначално включване към мрежата, ако такава има, съгласно посоченото в Ценовата листа на КБРОД.НЕТ или уведомява заявителя за причините, поради които заявлението не може да бъде удовлетворено, когато не са налице условията за качествено предоставяне на заявената услуга.

13. 1. В индивидуалния договор се посочват:
13.1.1. идентификационни данни на КБРОД.НЕТ и Потребителя; и/или
13.1.2. телефон (факс, електронен адрес) и адрес на КБРОД.НЕТ и Потребителя, както и адрес за инсталация на услугите; и/или
13.1.3. видът и описанието на услугите, които се предоставят на Потребителя; и/или
13.1.4. срокът за предоставяне на услугите; и/или
13.1.5. срокът на договора – точната дата (ден, месец и година) на влизането му в сила. В случай че индивидуалният договор е с определен срок, същият съдържа и точната дата (ден, месец и година), на която този срок изтича; и/или
13.1.6. финансовите условия; и/или
13.1.7. сроковете и начинът на заплащане (включително банковите сметки на КБРОД.НЕТ); и/или
13.1.8. лице за контакт от страна на Потребителя, адреси за кореспонденция, включително електронна поща; и/или
13.1.9. телефон за контакти, поддръжка на мрежата, обслужване на клиенти и предоставяне на информация за предоставяните услуги, адрес на Интернет страницата на КБРОД.НЕТ; и/или
13.1.10. цени, ценови пакети или тарифи, условия и срокове на плащане; и/или
13.1.11. условия за продължаване, подновяване и прекратяване на услугите и на договора, включително:
13.1.11.1. изисквания за минимално потребление или минимална продължителност за възползване от промоционални условия; и/или
13.1.11.2. неустойки и обезщетения, свързани с прекратяване на договора, включително възстановяване на направени разходи по отношение на крайни електронни съобщителни устройства; и/или
13.1.11.3. едностранно прекратяване на договора от страна на абоната с едномесечно предизвестие при безсрочни договори; и/или
13.1.11.4. условията регламентиращи, правото на КБРОД.НЕТ да измени едностранно договора;
13.1.11.5. други; и/или
13.1.12. условия, регламентиращи съгласието на Потребителя да получава повиквания, съобщения или електронна поща по чл. 261 ЗЕС, ако е приложимо; и/или
13.1.13. условия, регламентиращи съгласието на Потребителя данните за единния му граждански номер да бъдат обработвани извън целите, посочени в чл. 249, ал. 1 ЗЕС, ако е приложимо; и/или
13.1.14.  условия, регламентиращи съгласието на Потребителя да не получава детайлизирани сметки/писмена информация, ако е приложимо; и/или
13.1.15. условия, регламентиращи съгласието на Потребителя договорът да влезе в сила незабавно, вкл. чрез отбелязване на опция за това в съдържанието на договора, ако е приложимо; и/или
13.1.16. параметри за качество на услугата – скорост в Mbps; и/или
13.1.17. когато договор е сключен при промоционални условия, в него се включва и индивидуална информация за:
13.1.17.1. срока, за който важат промоционалните договорни условия;
13.1.17.2. всички условия и елементи на промоционалния тарифен план, тарифа и/или пакет;
13.1.17.3. дължимата месечна такса за срока на промоцията.
13.1.18. ограничения на услугата/услугите, ако такива има; и/или
13.1.19. други.
Условия и елементи на избрания от абоната тарифен план, тарифа и/или пакет, вкл. промоционални условия, могат да се включват и в отделен документ, представляващ приложение (анекс) към индивидуалния договор, който се подписва от абоната.
13.2. За сключване на индивидуалния договор Потребителят предоставя на КБРОД.НЕТ следните идентификационни данни, които удостоверяват при поискване с представяне на оригинални документи:
13.2.1. за физическите лица – трите имена, единен граждански номер, адрес, а за чуждестранни лица – личен номер;
13.2.2. за юридическите лица и еднолични търговци – наименование (фирма), седалище и адрес на управление, идентификационен код/ЕИК;
13.2.3. за юридическите лица с нестопанска цел – наименование, седалище и адрес на управление, код по регистър БУЛСТАТ.
13.2.4. КБРОД.НЕТ не сканира и не прави ксерокопия на документи.
13.3. За сключване на индивидуалния договор КБРОД.НЕТ предоставя на Потребителите следните данни: точно фирмено наименование, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, идентификационен код/ЕИК, банкова сметка и трите имена на лицето, представляващо КБРОД.НЕТ.
13.4. КБРОД.НЕТ има право писмено да упълномощава трети лица, които от името и за сметка на КБРОД.НЕТ могат да сключват индивидуални договори с Потребители, да свързват крайни устройства за активиране на услугите, както и да събират дължими плащания за предоставените услуги. КБРОД.НЕТ информира Потребителите за такова упълномощаване по подходящ начин.
13.5. Индивидуален договор от името на конкретен Потребител може да сключи и негов законен представител, както и упълномощен представител. За удостоверяване на представителната власт се представя документ, удостоверяващ качеството на законен представител (извлечение от съответен регистър и др.), съответно изрично нотариално заверено пълномощно.

14. Индивидуалният договор между КБРОД.НЕТ и Потребителя може да бъде изменян, допълван или прекратяван по реда и при условията, предвидени в настоящите Общи условия, индивидуалния договор и/или приложимата правна уредба.

15. Потребителят няма право да прехвърля правата и задълженията си по договора на трети лица без изрично писмено съгласие на КБРОД.НЕТ. В случай че Потребителят предостави за ползване от друго лице Мрежата и/или регистрирани на негово име във връзка със сключен договор за услуги със КБРОД.НЕТ номера от Мрежата, Потребителят остава титуляр на правата и задълженията, произтичащи от индивидуалния договор.

РАЗДЕЛ IV
Цени. Условия на заплащане на услугите.

16. Цените на всяка от услугите и критериите за тяхното определяне се определят и изменят от КБРОД.НЕТ съгласно изискванията на Глава тринадесета на ЗЕС и се посочват в Ценова листа, издадена от КБРОД.НЕТ. Ценовата листа се публикува и поддържа актуална на интернет страницата на КБРОД.НЕТ и се предоставя във всички офиси на КБРОД.НЕТ на територията на Република България.

17. С Ценовата листа КБРОД.НЕТ може да определя ценови пакети за предоставяните услуги, различни цени и отстъпки в зависимост от вида и обема на ползваните услуги, категорията на Потребителя, както и въз основа на други обективни критерии, посочени в Ценовата листа. В случай че се предлагат промоционални условия, условията за същите се публикуват на интернет страницата на КБРОД.НЕТ, а когато е сключен договор при такива условия, те се представят от КБРОД.НЕТ като приложение към договора или се включват в него.

18. Конкретните видове цени за предоставените от КБРОД.НЕТ услуги и техните размери се определят в Ценовата листа и се посочват в индивидуалния договор и могат да бъдат както следва:
18.1. Първоначална цена за активиране на услугите. Цената се заплаща при сключването на индивидуалния договор или заедно с месечната абонаментна цена за първия месец (както е уговорено в договора) и не подлежи на връщане при прекратяване на договора, с изключение на случаите по т. 12.1, когато индивидуалният договор не е влязъл в сила.
18.2. Цена за повторно активиране на услуги, чието предоставяне е било спряно от КБРОД.НЕТ в случаите по т. 25.7 от тези Общи условия, както и за повторно активиране на услуги, спрени по желание на Потребителя съгласно т. 35.12;
18.3. Месечна абонаментна цена (такса), която се дължи за осигуряване на достъп до и ползване на услуги с определено качество, за които е сключен договора.
18.4. Цени за крайни електронни съобщителни устройства;
18.5. Цени за оказване на консултации и техническо съдействие във връзка с ползването на предоставяните услуги, включително монтаж, конфигуриране, поддръжка и ремонт на предоставено електронно съобщително устройство;
18.6. Месечна абонаментна цена за ползване на услугата „Интерактивна цифрова телевизия“ (IPTV) на допълнителен приемник (крайно електронно съобщително устройство) след основния.
18.6. Други.

19. КБРОД.НЕТ запазва правото си да променя Ценовата листа едностранно по всяко време при спазване на изискванията на Закона за електронните съобщения и другите приложими нормативни актове. Промяната на Ценовата листа не се отразява на приложимите към индивидуалния договор на Потребителя цени.

20. 1. Първоначалната цена за активиране на услугите се заплаща на датата на сключване на индивидуален договор за услуги.
20.2. Месечната абонаментна цена (такса) се заплаща, както следва:
20.2.1. цената за първия месец се определя пропорционално на броя на дните на ползване на услугата, считано от датата на активиране на услугата и се заплаща заедно с месечната абонаментна цена за следващия месец.
20.2.2. по време на действие на договора месечната абонамента цена се плаща до 10 (десето) число за текущия месец.
20.3. При закъснение се начислява неустойка за забава съгласно т. 38 по-долу. При закъснение с повече от три дни КБРОД.НЕТ може да спре предоставянето на услугите съгласно т. 25.7 и/или да прекрати договора съгласно т. 49.1 по-долу.
20.3.1. При закъснение КБРОД.НЕТ има право да изпрати писмо, електронно писмо или кратко текстово съобщение (SMS) или съобщение чрез друг вид технология с напомняне за дължимите суми.
20.4. В случай на предоставяне на услуги извън включените в цената на месечната абонаментна такса, дължимите за тях суми се включват във фактурата и се заплащат заедно с абонаментната цена за месеца, следващ месеца на предоставянето им.
20.5. По реда, описан в т. 20.2. се заплаща и допълнителната месечна абонаментна такса за ползване на услугата „Интерактивна цифрова телевизия“ (IPTV) за всеки допълнителен приемник след основния, ако такива има.

21. Цените за предоставените услуги се заплащат:
21.1. в брой в офисите на КБРОД.НЕТ, списък с чиито адреси е публикуван на Интернет страницата му;
21.2. по банков път на сметки, описани в индивидуалния договор. При плащане на цените по банков път, плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумите по сметката на КБРОД.НЕТ.

22. КБРОД.НЕТ издава и предоставя на Потребителя фактура за дължимите суми за ползваните услуги, включително месечна абонаментна цена за текущия месец и цени за услуги, извън включените в нея, използвани през предходния месец, както и срок за плащане на сметката. Фактурата се предоставя на Потребителя в съответствие с приложимото българско законодателство до 25 (двадесет и пето) число на всеки месец.

23. Неполучаването на фактура за дължими суми не освобождава Потребителя от задължението за плащане на дължимите суми в съответните срокове.

24. Дължими от Потребителя суми, включени в документ по т. 22, могат да бъдат оспорвани пред КБРОД.НЕТ в 6-месечен срок от датата на издаване на съответния документ по реда на Раздел XIII. Оспорването не освобождава Потребителя от задължението да заплати дължимите суми по оспорвания документ. В случай на основателно оспорване, разликата над реално дължимата сума се възстановява по реда на т. 31 от настоящите Общи условия. Настоящата точка не ограничава правата на Потребителя да търси защита пред компетентните административни органи или по съдебен ред.

РАЗДЕЛ V
Права на КБРОД.НЕТ

25. При предоставяне на услугите и във връзка с индивидуалните договори и настоящите Общи условия КБРОД.НЕТ има право:
25.1. да предоставя на Потребителите електронните съобщителни услуги по Раздел II от тези Общи условия;
25.2. да получава от Потребителите съответните суми за предоставените услуги изцяло и в сроковете, определени в Раздел IV на тези Общи условия;
25.3. да не сключи индивидуален договор за предоставянето на електронна съобщителна услуга с Потребител в случай на непредставяне на изискуемите документи за сключване на договор съгласно т. 13.2; в случай че при подписването на договора на Потребителя ще се предостави крайно електронно съобщително устройство и Потребителят не е изразил съгласие за незабавното му влизане в сила съгласно т. 12.1; в случай че са налице неуредени изискуеми задължения по друг договор с КБРОД.НЕТ; както и в случай че няма техническа възможност да предостави услугата.
25.4. да продава срещу заплащане или да предоставя за безвъзмездно ползване крайни устройства на Потребителите, както и да извършва поддръжка и ремонт на тези крайни устройства съгласно т. 11.3 от тези Общи условия;
25.5. да дава писмено, устно или по друг подходящ начин указания и инструкции на Потребителите за правилно използване на крайните електронни съобщителни устройства, предоставени им от КБРОД.НЕТ;
25.6. да спира предоставянето на услугите и да изключва от Мрежата крайни електронни съобщителни устройства, които са неизправни или не отговарят на изискванията за съответствие на действащата нормативна уредба;
25.7. да спре предоставянето на услугите на Потребител в случай на неплащане на дължими и изискуеми от него суми в срок до три дни след изтичане на срока за тяхното плащане. В тези случаи КБРОД.НЕТ може, но не е длъжно, да отправи 24-часово предизвестие. Потребителят може да поиска възстановяване на предоставянето на услугите след изплащане на задълженията си и заплащане на съответна такса за повторно включване, в случай че такава е предвидена в индивидуалния договор или Ценовата листа.
25.8. да спира временно предоставянето на услугите при необходимост от провеждане на профилактични прегледи, тестове на оборудване, ремонти или при действия по развитие на Мрежата или информационните системи на КБРОД.НЕТ;
25.9. да спира предоставянето на услугите и да преустановява достъпа на Потребителя до Мрежата при неизпълнение на задълженията му по т. 36.1., т. 36.3, т. 36.11. и т. 36.12., незабавно, след констатиране на нарушението. Констатиране на нарушенията се осъществява от упълномощен от КБРОД.НЕТ технически експерт чрез измервания, когато такива са необходими.
25.10. да получава дължимите му обезщетения и неустойки, предвидени в тези Общи условия и индивидуалния договор;
25.11. да получава достъп до помещения на Потребителя във връзка с изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията от Мрежата в предварително писмено уточнено с Потребителя време;
25.12. да упълномощава писмено трети лица да сключват от негово име договори с Потребители, желаещи да ползват предоставяните от КБРОД.НЕТ услуги, да извършват дейности по упражняване на негови права и/или изпълнение на негови задължения по съответни договори, в съответствие с приложимото българско законодателство;
25.13. да променя техника, конфигурации, доставчици и маршрути, технически характеристики и условия във връзка с предоставянето на услугите, доколкото това е необходимо за поддържане предоставянето им и подобряване на тяхното качество по всяко време, без необходимост от съгласуване или предварително уведомяване на Потребителя;
25.14. да променя едностранно индивидуалния договор, Общите условия и Ценовата листа, в т.ч. параметрите за качество, цените на предоставяните услуги и всякакви други условия, при спазване на изискванията, реда и условията, предвидени в тези Общи условия, вкл. но не само на Раздел XII, XIII, XIV и XV, индивидуалния договор и приложимата правна уредба, доколкото това е наложено от изменения в приложимото законодателство и/или акт на държавен орган. С цел избягване на всякакво съмнение, в тези случаи Потребителят има правата по т. 50.3 или т. 50.4. при описаните там условия.
25.15. да ползва електронни съобщителни мрежи, собственост на други предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за предоставяне на услугите, предмет на настоящите Общи условия;
25.16. да прилага процедури (мерки) с цел измерване и управление на трафика, така че да се избегне претоварване на отделни връзки в Мрежата, които не оказват влияние на качеството на услугите, както и във връзка с гарантирането на отворен достъп до интернет. В случай че се предвижда, че конкретна процедура ще повлияе върху качеството на услугите се прилага т. 26.10.3. и т. 26.10.4. от настоящите Общи условия. Подробно и ясно описание на процедурите (мерките) е посочено в Раздел XV.
25.17. При условията на т. 25.14. КБРОД.НЕТ има право по своя инициатива да променя индивидуалния договор и Общите условия и доколкото това е наложено от търговската политика на КБРОД.НЕТ и/или на изпълнение на задължение, изменение и/или прекратяване на сключен с трето лице договор. С цел избягване на всякакво съмнение, в тези случаи Потребителят има правата по т. 50.3 или т. 50.4. при описаните там условия.
25.18. КБРОД.НЕТ има право да предоставя специални условия за хора с увреждания.
25.19. При закъснение за плащане на дължими суми КБРОД.НЕТ има право да изпрати писмо, електронно писмо или кратко текстово съобщение (SMS) или съобщение чрез друг вид технология с напомняне за дължимите суми.

РАЗДЕЛ VI
Задължения на КБРОД.НЕТ

26. КБРОД.НЕТ е длъжно:
26.1. да предоставя електронни съобщителни услуги в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, изисквания за електромагнитната съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, така че да са гарантирани:
26.1.1. Безопасността на Потребителите, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда;
26.1.2. Качеството на услугите в съответствие с уговореното в приложимите нормативни актове, индивидуалния договор и настоящите Общи условия.
26.2. Във връзка с изпълнение на задължението по т. 26.1 КБРОД.НЕТ е длъжно:
26.2.1. да използва и предоставя на Потребителите само електронни съобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;
26.2.2. да използва електронните съобщителни устройства само по предназначението и начина, определени от техния производител;
26.2.3. да използва технически изправни електронни съобщителни устройства;
26.2.4. да не изменя техническите характеристики на използваните електронни съобщителни устройства;
26.2.5. да извършва за своя сметка ремонт на електронни съобщителни устройства, предоставени от КБРОД.НЕТ на Потребителя, в случаите когато повредите не се дължат на виновно поведение на Потребителя, или да замени крайното устройство, в случай че повредата не може да бъде отстранена.
26.3. да уведомява Потребителя не по-късно от един месец от изтичане на срока на индивидуалния договор;
26.4. да уведомява Потребителя 30 дни преди датата на отпадане на телевизионна програма от списъка по чл. 231, ал. 1 ЗЕС;
26.5. да уведомява Потребителя за отпадането на програмата в срок до 30 дни след получаването или узнаването, в случай че не разполага с информация за отпадането на програмата в срока по предходната точка;
26.6. да уведомява Потребителя за изменения на общите условия или приемане на нови такива, както и за изменения на индивидуалните договори, не по-късно от 30 дни преди влизането им в сила;
26.6а. да уведомява потребителя в случай на опасност от нарушаване сигурността на електронните съобщителни мрежи, както и за необходимите средства и разходи за отстраняването ѝ, когато е приложимо;
26.7. да публикува общите условия или измененията в интернет и да ги представи на видно място в търговските си обекти или по друг подходящ начин в срок не по-кратък от 30 дни преди влизането им в сила.
26.8. да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на Мрежата 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата, с изключение на посочените в тези Общи условия случаи;
26.9. да предоставя електронни съобщителни услуги на всички Потребители при спазване на принципите за прозрачност, пропорционалност и равнопоставеност при условия и цени, според вида на използваната технология, категориите потребители и начина на плащане и да не допуска предимства за отделни крайни потребители или група потребители при едни и същи услуги;
26.10. да осъществява непрекъснато наблюдение на предоставянето на услугите и да поддържа Мрежата и прилежащите ѝ съоръжения в технически изправно състояние, за непрекъснато и качествено предоставяне на услугите, като във връзка с това:
26.10.1. да оповести на интернет сайта си адрес и/или телефон, на които да приема уведомления, молби, жалби и рекламации от Потребителите за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите и да води регистър по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване и за отговор до Потребителите;
26.10.2. отстранява възникнали повреди в Мрежата при нормални условия на работа в срок от 24 часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на уведомяване за повредата от страна на Потребителя или от установяването ѝ от страна на КБРОД.НЕТ, посредством упълномощените за това лица;
26.10.3. да уведомява Потребителите по електронна поща или чрез публикация на интернет страницата си или по друг подходящ начин за прекъсване и влошено качество на предоставяните услуги при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на Мрежата и/или информационните системи на КБРОД.НЕТ, в т.ч. при прилагане на мерки за преодоляване на предстоящо или настъпило претоварване на мрежата, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата, в срок от 24 ч. преди ефективното ѝ прекъсване. Това задължение не се отнася за случаите на аварии или при профилактика на други мрежи, които КБРОД.НЕТ ползва за предоставяне на услугите, при условие че КБРОД.НЕТ не е било своевременно уведомено за това от оператора на другата мрежа;
26.10.4. в случай на по-продължителна профилактика, на прекъсване или влошено качество на услугите поради ремонт или разширяване на Мрежата, в т.ч. при прилагане на мерки за преодоляване на предстоящо или настъпило претоварване на мрежата, както и при повреди, възникнали по независещи от КБРОД.НЕТ и/или непреодолими обстоятелства, да информира своевременно Потребителите, като посочи прогнозен възможно най-кратък срок за възстановяване на услугите, който започва да тече от прекратяването на конкретното обстоятелство. Независещи от КБРОД.НЕТ и/или непреодолими обстоятелства са природни бедствия, бури, проблеми в електрозахранването, откраднати кабели, повреда в електронната съобщителна мрежа на друго предприятие, предоставящо електронни съобщителни мрежи и/или услуги, която мрежа и/или услуги се ползват от КБРОД.НЕТ за предоставяне на услугите, неработоспособност на Мрежата, преносната среда или оборудване между КБРОД.НЕТ и Потребителя, което не е по вина на КБРОД.НЕТ, както и действия и/или бездействия на трети лица, за които според обстоятелствата разумно може да се приеме, че са извън неговия контрол. Такова обстоятелство е и възникването на събития и обстоятелства от непреодолима сила съгласно чл. 306 и следващите от Търговския закон, като те се доказват пред ответната страна с удостоверение, издадено от съответния компетентен държавен орган или със сертификат за форсмажор, издаден от БТПП;
26.10.5. да уведомява по електронна поща или чрез публикация на интернет страницата си във възможно най-кратък срок Потребителите за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства, при бедствия или аварии или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната, без да носи отговорност за това;
26.11. предварително да уведомява Потребителите при искане за достъп до техни помещения. Предварително уведомяване не е необходимо, ако съдействието на КБРОД.НЕТ е поискано от Потребителя;
26.12. да съхранява и обработва трафични данни, лични данни и друга информация съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, настоящите общи условия, а по-конкретно съгласно Раздел XI от настоящите общи условия и Политиката за защита на лични данни на КБРОД.НЕТ, и договора.
26.13. да предоставя на хартиен носител или в електронен вид, ежемесечно и безвъзмездно, на Потребителя подробна писмена информация за ползваните услуги заедно с първичния счетоводен документ съгласно чл. 260а ЗЕС. Информация за избрания от Потребителя начин за получаване на писмена информация по чл. 260а, ал. 1 ЗЕС се включва в индивидуалния договор.
26.13.1. Писмената информация съдържа най-малко следното:
26.13.1.1. име на Потребителя;
26.13.1.2. вид и брой на ползваните от абоната електронни съобщителни услуги;
26.13.1.3. наименование на предоставяните услуги или пакет услуги;
26.13.1.4. период на отчитане на ползваната услуга;
26.13.1.5. общ размер на дължимата сума, който включва размера на дължимата сума за:
26.13.1.5.1. всяка услуга, когато тя се ползва необвързана в пакет услуги;
26.13.1.5.2. пакет услуги;
26.13.1.5.3. всяка ползвана услуга над включените в пакета услуги;
26.13.1.5.4. всяка допълнителна услуга, закупена извън пакета или услугите;
26.13.1.6. размер на отчисленията, които може да се дължат на абоната, съобразно начина на ползване на услугите, договорен между него и предприятието, предлагащо услугите;
26.13.1.7. общ размер на дължимата сума по сметката;
26.13.1.8. размер на данъчните начисления върху сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в абсолютни стойности;
26.13.1.9. срок за плащане;
26.13.1.10. идентификационни данни на предприятието, предоставящо услугата, включително адрес и телефон.
26.13.2. Писмената информация се съхранява в сроковете за съхранение на първичния счетоводен документ, към който е предоставена.
26.14. при доставка на услугата „Интерактивна цифрова телевизия“ и/или други услуги, включващи предоставяне на телевизионни програми, да прилага към индивидуалния договор с Потребителя списък с наименованията на телевизионните програми, включени в съответния ценови пакет;
26.15. предварително и по подходящ начин (напр. по някой от предвидените в т. 47.4. начини – без значение от избрания в индивидуалния договор.) да информира Потребителя, че ще предприеме действия по извънсъдебно събиране на негови неплатени парични задължения, включително и когато за целта ще се ползват услугите на трети лица (кредитни бюра, агенции за събиране на вземания и други). Информацията по предходното изречение задължително съдържа и данни за точния размер на претендираните парични задължения, за основанието, от което произтичат, както и за третото лице, което ще събира вземането;
26.16. да спазва срока за активиране на услугите на Потребителите по т. 8 от тези Общи условия;
26.17. да поддържа на интернет страницата си, в търговските си обекти и/или на друго достъпно за Потребителите място, както и да предоставя на Потребителите при поискване текста на тези Общи условия, актуална информация за своето наименование, адрес и телефон за контакти, предлагани услуги, цени на услугите, вкл. промоционални условия, ценови пакети, процедури за уреждане на спорове и др.;
26.18. да предоставя информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги чрез телефоните, вписани в договора или оповестени на интернет страницата на КБРОД.НЕТ;
26.19. да прекратява предоставянето на услугите в предвидените в договора срокове, съответно в сроковете и при условията, предвидени в Раздел XII от тези Общи условия;
26.20. да разглежда и взема становища по заявления, искания, молби, сигнали, жалби, предложения и др. от Потребителите в срок до 1 (един) месец от датата на получаването им, с изключение на случаите когато КБРОД.НЕТ е задължено да ги разгледа в различен нормативно установен срок;
26.21. да води и съхранява на хартиен и/или електронен носител регистър или регистри на постъпилите заявления, искания, молби, сигнали, жалби, предложения и др., причините и основателността им, както и предприетите действия след разглеждането им, за срок до 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни. Регистърът или регистрите се поддържа/т съгласно т. 53.
26.22. да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни съгласно Глава петнадесета от Закона за електронните съобщения.
26.23. да не предава заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога.
26.24. да спазва задълженията си, произтичащи от Регламент 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза. Правата и задълженията на страните във връзка с мерките за отворен достъп до интернет са подробно описани в Раздел XV.
26.25. да осъществява повиквания, съобщения или електронна поща със или без човешка намеса при предварително получено съгласие на Потребителя. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време по реда на т. 53.
26.26. Получените при сключване на индивидуалния договор данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с Потребителя по електронен път, могат да бъдат използвани от КБРОД.НЕТ за изпращане на съобщения за маркетинг и реклама на негови собствени сходни продукти или услуги, като дава възможност на всеки Потребител безвъзмездно и по лесен начин:
26.26.1. да изрази несъгласие в момента на сключване на сделката;
26.26.2. да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения, когато това не е направено в момента на сключване на сделката. Правото по предходното изречение може да се упражни по всяко време с подаването на искане по реда на т. 53.
26.27. да уведомява незабавно КРС за всеки пробив в сигурността или нарушаване на целостта, които са оказали значително въздействие върху функционирането на мрежите или услугите.
26.28. да публикува на страницата си в интернет техническите спецификации на интерфейсите за свързване на крайните електронни съобщителни устройства към Мрежата.
26.29. да води и съхранява на хартиен и на електронен носител регистър или регистри на договорите с доставчиците на съдържание, както и актуална база данни за абонатите, при спазване на изискванията за защита на личните данни.

РАЗДЕЛ VII
Отговорност на КБРОД.НЕТ

27. При забава за активирането на услугите в срока по т. 8 от тези Общи условия, КБРОД.НЕТ дължи неустойка за всеки ден закъснение в размер на 2 (два) % от месечната абонаментна цена на услугата, но не повече от целия ѝ размер. Неустойката не се дължи, когато забавянето се дължи на действия или бездействия на трети лица, извън контрола на КБРОД.НЕТ.

28. За неотстранени повреди в Мрежата и съоръженията към нея, или по други зависещи от КБРОД.НЕТ причини, в резултат на които Потребителят не е могъл да ползва услугите повече от 2 (два) дни през един календарен месец, КБРОД.НЕТ дължи на Потребителя обезщетение в размер на част от дължимата от Потребителя месечна абонаментна цена, пропорционална на периода, през който Потребителят не е могъл да ползва услугите. Не е необходимо посочените дни да са последователни. Общият размер на обезщетението не може да надхвърля размера на месечната абонаментна цена на услугата. При краткотрайно или временно прекъсване на услугата, което е отстранено в разумен срок, КБРОД.НЕТ не дължи обезщетение.

29. Когато КБРОД.НЕТ не уведоми Потребителите съгласно т. 26.10.3 или не спази съответния посочен срок, дължи неустойка в размер на 5 % от месечната абонаментна цена за ползваната услуга.

30. В случай на значително и непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие на договорените нива за качество на услугата „Достъп до интернет“, КБРОД.НЕТ дължи обезщетение в размер на обезщетението, определено по реда на т. 28. Настоящият текст не ограничава възможността на всяка от страните да се обърне към Комисията за регулиране на съобщенията, компетентния съд или друг административен орган.
„Значително и непрекъснато отклонение“ е отклонение, което продължава до 2 последователни седмици в рамките на един отчетен период.
„Редовно повтарящо се отклонение“ е повече от едно временно отклонение в рамките на един отчетен период.
30.1. При краткотрайно или временно отклонение от договорените нива за качество на услугата „Достъп до интернет“ не е налице несъответствие по т. 30 и КБРОД.НЕТ не дължи обезщетение.
„Краткотрайно отклонение“ е период от време до 1 ден в рамките на един отчетен период, а „временно“ – период от време до 3 последователни дни в рамките на един отчетен период.
30.2. До въвеждането от Комисията за регулиране на съобщенията на механизъм за измерване на параметрите на качество на услугата „Достъп до интернет“, измервания на скоростта или други параметри на качество на услугата могат да бъдат извършвани чрез свободно достъпните в интернет пространството измерители. До въвеждането на механизма по предходното изречение, Потребителят може да провежда измерване на качеството на услугата чрез интернет страниците: www.speedtest.net или www.speed.io. Потребителят следва да уведоми КБРОД.НЕТ за наличието на проблем с качеството на услугата по реда на т. 53 за целите на настоящата точка в първия ден на измерванията. След въвеждането на механизма на Комисията за регулиране на съобщенията, Потребителите нямат право да използват други механизми за измерване, в т.ч. www.speedtest.net или www.speed.io.
30.2.1. Несъответствие по т. 30 се доказва от Потребителя с представянето на доказателства за отклонение на параметрите за най-малко 3 дни (без значение дали са последователни или не) в рамките на един календарен месец. КБРОД.НЕТ приема за доказателство разпечатки (screenshot/print screen) от посочената интернет страница, от които да са видни часът, денят, годината, IP адресът на Потребителя и направените измервания и от тях да е видно, че е налице твърдяното отклонение. Потребителят следва да направи (съответно да представи разпечатки) поне по три измервания, направени в период от поне 10 (десет) минути между всяко от измерванията, за всеки отделен ден.
30.3. В случаите по т. 30.1., когато е налице краткотрайно или временно отклонение, КБРОД.НЕТ дължи обезщетение в размер на 5% (пет процента) от размера, определен по реда на т. 28.
30.5. В случаите по т. 30., когато е налице значително и непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие на договорените нива за минимална скорост на услугата „Достъп до интернет“, както е посочена в индивидуалния договор, КБРОД.НЕТ дължи обезщетение в размера, определен по реда на т. 28 и умножен по 3 (три).
30.6. Общият размер на обезщетението в случаите по всяка от предходните точки не може да надхвърля размера на месечната абонаментна цена на услугата.

31. При влизане в сила на решение на компетентен орган или при удовлетворяване от страна на КБРОД.НЕТ на жалба относно надвзети суми, суми по други рекламации или жалби, суми дължими като неустойка съгласно предходните точки, както и в други посочени в настоящите Общи условия или в индивидуалния договор случаи, въпросните суми се приспадат от размера на месечната абонаментна такса за следващия месец/и или се възстановяват на Потребителя в брой, а при прекратяване на договора се изплащат на Потребителя в брой в 30-дневен срок, в случай че последният не е нарушил изискванията относно прекратяването, установени в настоящите Общи условия.

32. Отговорността на КБРОД.НЕТ е ограничена до посочените в т. 27 – 31 случаи и се реализира само на основание искане от страна на Потребителя, подадено чрез електронна поща или в който и да е от офисите на КБРОД.НЕТ. КБРОД.НЕТ няма задължение да следи за всеки отделен случай и да прилага разпоредбите на т. 27 – 31, без да има искане за това от страна на Потребителя.

33. С оглед избягване на всяко съмнение, КБРОД.НЕТ не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството на услугите (в т.ч. за несъответствие с договореното ниво на услугата) в следните неизчерпателно изброени случаи:
33.1. когато тези обстоятелства не се дължат на виновно поведение на КБРОД.НЕТ, включително в случаите по т. 26.10.4 по-горе. В случай че форсмажорното събитие продължи повече от 30 (тридесет) последователни дни и няма признаци за скорошното му преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще индивидуалния договор, като писмено уведоми другата страна;
33.2. при настъпване на повреда или при неправилна експлоатационна работа с всякаква техника, оборудване или съоръжения, осигурени от Потребителя, неизправност, неправилно функциониране, непригодност или несъвместимост на крайно устройство на Потребителя, което не е било предоставено от КБРОД.НЕТ или върху което е било упражнено въздействие от Потребителя или други лица в противоречие с правилата на настоящите Общи условия, индивидуалния договор с Потребителя и/или Констативния протокол по т. 9.1, както и когато устройството е различно от определеното от страните с Констативния протокол като най-подходящо за използване на услугите или когато Потребителят не се съобразява с техническите указания на КБРОД.НЕТ за ползване на услугите;
33.3. при извършвани тестове от страна на КБРОД.НЕТ с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги, когато КБРОД.НЕТ е изпълнило задължението си за уведомяване на Потребителя по т. 26.10.3;
33.4. непредоставянето или лошото предоставяне на услугите е следствие от действия и/или бездействия на трети лица и според обстоятелствата разумно може да се приеме, че действията и/или бездействията на тези трети лица са извън контрола на КБРОД.НЕТ;
33.5. Потребителят не изпълнява паричните или други свои задължения по договора с КБРОД.НЕТ.
33.6. при влошено качество на предоставяните услуги, което се дължи на хардуерни и/или софтуерни характеристики на крайното устройство на Потребителя или особености на неговото конкретно местоположение

34. КБРОД.НЕТ не носи отговорност за съдържанието на информацията, пренасяна чрез Мрежата, нито за съдържанието на програмите, включени в пакета от телевизионни програми, както и за временното им или постоянно прекъсване, по причини извън контрола на КБРОД.НЕТ или за промени в часовото разпределение на програмите.

РАЗДЕЛ VIII
Права на Потребителите

35. Потребителят има следните права:
35.1. да сключи индивидуален договор и да ползва услугите в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство на Република България, сключения индивидуален договор с КБРОД.НЕТ и настоящите Общи условия.
35.2. да получава от КБРОД.НЕТ информация относно условията за ползване на услугите и отговори на поставени въпроси, свързани с ползването на услугите.
35.3. да допуска ползване на услугите от лица, на които е отдал под наем помещението, в което те се предоставят, след като уведоми КБРОД.НЕТ. Потребителят и наемателят заедно подават писмено заявление за съгласието си услугите да се ползват от наемателя и дължимите суми да се заплащат от него, а когато наемателят не плати в определения за това срок – отговорността на Потребителя и наемателя да е солидарна. При прекратяване ползването на услугите от наемателя, Потребителят уведомява писмено КБРОД.НЕТ за това. Потребителят – юридическо лице или едноличен търговец има право да позволява ползване на услугите от негови работници, служители и/или клиенти във връзка с неговата търговска дейност, при условие че не получава възнаграждение за това.
35.4. да уведомява КБРОД.НЕТ за всички проблеми, свързани с ползването на услугите и да търси и получава информация, съдействие и консултации от КБРОД.НЕТ във връзка с ползване на услугите, реконфигуриране на техническите съоръжения за ползване и др.
35.5. да подава заявления, искания, жалби, молби, сигнали, предложения и други до КБРОД.НЕТ по реда на Раздел XIII от настоящите Общи условия и да подава жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията и други административни органи, както и пред съд, при неспазване от страна на КБРОД.НЕТ на настоящите Общи условия и приложимите нормативни актове.
35.6. да получава ежемесечно и безвъзмездно подробна писмена информация за ползваните услуги заедно с първичен счетоводен документ, съгласно чл. 260а ЗЕС, на хартиен носител или в електронен вид. КБРОД.НЕТ включва в индивидуалния договор информация за избрания от Потребителя начин за получаване на писмена информация по чл. 260а, ал. 1 ЗЕС.
35.6.1. Когато Потребителят е избрал да получава документите по чл. 260а, ал. 1 ЗЕС на хартиен носител, КБРОД.НЕТ ги изпраща като кореспондентска пратка (писмо) до посочен от Потребителя адрес за кореспонденция.
35.6.2. Когато Потребителят е избрал да получава писмената информация по чл. 260а, ал. 1 ЗЕС в електронен вид, КБРОД.НЕТ е следва (по свой избор):
35.6.1.1. да изпрати документите по чл. 260а, ал. 1 от ЗЕС до посочен от Потребителя в договора адрес на електронна поща; или
35.6.1.2. да осигури онлайн достъп до документите по чл. 260а, ал. 1 от ЗЕС.
35.6.2. Достъпът по т. 35.6.1.2. се осигурява след регистриране на Потребителя, извършено по ред и при условия, публикувани на интернет страниците на предприятията.
35.6.3. Ако Потребителят не предостави адрес на електронна поща или не се извърши регистриране по 35.6.2., КБРОД.НЕТ ги изпраща като кореспондентска пратка (писмо) до посочен от Потребителя адрес за кореспонденция.
35.6.4. Писмената информация се съхранява в сроковете за съхранение на първичния счетоводен документ, към който е предоставена.
35.7. съгласно Раздел XII да прекрати договора, без да дължи обезщетение и/или неустойка, като отправи едномесечно писмено предизвестие – в случаите на отпадане на телевизионна програма от списъка по т. 26.17 от настоящите Общи условия.
35.8. при условията и по реда на Раздел XII да прекрати индивидуалния договор без санкции в срок до един месец от влизането в сила на едностранни изменения на Общите условия или индивидуалния договор.
35.9. при условията и по реда на Раздел XII да прекрати договора и ползването на услугите по свое желание.
35.10. да получи обезщетение при виновно неизпълнение от страна на КБРОД.НЕТ на задълженията му по договора. Отговорността на КБРОД.НЕТ се реализира при условията и по реда на Раздел VII от тези Общи условия;
35.11. да получи при поискване в случаите на повреди, аварии и всякакви други прекъсвания в ползването на услугите, които не са причинени от тях, документ, удостоверяващ възникването и времетраенето на прекъсването;
35.12. в случай че е страна по безсрочен индивидуален договор – да спира временно ползването на услугите по свое желание, след подаване до КБРОД.НЕТ на писмено заявление най-късно 7 (седем) дни преди датата, на която желае услугите да бъдат спрени. Предоставянето на услугите се спира, при условие че Потребителят е заплатил всички дължими към заявената дата суми за предоставени услуги, включително и цената за месечен абонамент за месеца, през който е заявено временното спиране на услугата. Настоящата точка 35.12. не се прилага за Потребителите, сключили срочен договор или договор при промоционални условия.
35.12.1. Продължителността на временното спиране на услугите по желание на Потребителя може да бъде най-малко 1 (един) месец и не повече от 3 (три) месеца.
35.12.2. След изтичане на срока, определен в заявката на Потребителя предоставянето на услугите се възстановява. Цената за повторно активиране, ако такава е приложима, се определя съгласно действащата Ценова листа или индивидуалния договор.
35.12.3. За времето на спиране на услугите Потребителите не дължат месечна абонаментна цена и други цени за ползване на услугите.
35.12.4. Временно спиране на услуги по този ред е възможно не повече от един път в рамките на една календарна година.
35.13. да оттегля в предвидените от закона случаи съгласието си, дадено във връзка с обработване на трафични и лични данни по всяко време с подаване на искане при условията и по реда на т. 53.
35.14. да извършва измерване на качеството на услугата при условията и по реда на т. 30.

РАЗДЕЛ IХ
Задължения на Потребителите

36. Потребителят е длъжен:
36.1. да заплаща всички дължими възнаграждения за ползване на услугите в размера, сроковете и при условията, определени в настоящите Общи условия, индивидуалния договор, Ценовата листа, в това число, но не само:
36.1.1. да заплаща цената за месечен абонамент, включително в случаи на прекъсване на услугите или получаването им с влошено качество вследствие на негово виновно поведение или поради изключване на неизправно крайно устройство;
36.1.2. да заплаща цената за месечен абонамент независимо от подадените уведомления и жалби до КБРОД.НЕТ за неизправно получаване или прекъсване на услугите.
36.2. да осигури на служителите на КБРОД.НЕТ достъп до необходими помещения, включително общи части на сградата, във връзка с активирането на услугите, както и във връзка с изпълнението на други права и задължения на КБРОД.НЕТ, предвидени в настоящите Общи условия или в индивидуалния договор, включително във връзка със заявена повреда или подадена от Потребителя жалба. Достъп следва да бъде предоставен в предварително писмено уточнено с КБРОД.НЕТ време в работни дни от 09:00 ч. до 18:00 ч. и за необходимата според случая продължителност от време. Потребителят се задължава и да оказва всякакво друго съдействие, необходимо за изпълнението на задължения на КБРОД.НЕТ във връзка с предоставянето на услугите, включително да осигури електрическо захранване в помещенията, където се предоставят те.
36.3. да не извършва действия, които пречат на нормалното функциониране на Мрежата и ползването на услугите от него и/или други Потребители, в това число:
36.3.1. да не внася и да не допуска неоторизирани лица да внасят изменения в Мрежата и инсталациите на съоръженията и крайните електронни съобщителни устройства за ползване на услугите без съгласие на КБРОД.НЕТ и да не свързва с тях допълнителни устройства;
36.3.2. да спазва указанията, инструкциите и предписанията на КБРОД.НЕТ за правилно ползване;
36.3.3. да не включва в Мрежата крайни електронни съобщителни устройства с параметри, несъвместими със съществените изисквания за оценка на съответствието съгласно приложимите нормативни изисквания;
36.3.4. да уведомява КБРОД.НЕТ по начина, указан в т. 26.10.3. от настоящите Общи условия, за затруднения при ползване на услугите, както и за всички повреди и посегателства, причинени на крайните съобщителни устройства;
36.3.5. да заплаща разходите по отстраняване на повреди, възникнали по негова вина в крайните електронни съобщителни устройства или друго оборудване, предоставено му от КБРОД.НЕТ, както и разходите по отстраняване на повреди или цялостна подмяна в прилежащата част на Мрежата.
36.4. да съобщава на КБРОД.НЕТ в 2-дневен срок в писмена форма за всяка промяна в идентификационните данни по т. 13.2 от настоящите Общи условия, посочени в индивидуалния договор. При всяка промяна на тези данни следва да се подпише анекс към договора между съответния Потребител и КБРОД.НЕТ;
36.5. да не прави достояние и да не допуска да става достояние на трети лица поверителна информация, свързана с условията на договора му с КБРОД.НЕТ, включително и след прекратяване на действието му;
36.6. да върне на КБРОД.НЕТ предоставено крайно електронно съобщително устройство в случаите и при условията на т. 11.8;
36.7. да не прехвърля на трети лица изцяло или частично правата и/или задълженията си по индивидуалния договор с КБРОД.НЕТ и/или тези Общи условия, освен ако КБРОД.НЕТ е дало предварително изричното си писмено съгласие за осъществяване на прехвърлянето;
36.8. да не предоставя възмездно или безвъзмездно на трети лица услугите по тези Общи условия, или базирани на тях електронни съобщителни услуги, без предварително писмено разрешение от страна на КБРОД.НЕТ, като ползва услугите единствено за лично потребление.
36.8.1. „Лично потребление“ означава ползване на услугата от Потребителя на място, което не е обществено или публично. Ползването на услугите на обществени места (ресторанти, хотели, болници и др.) и други е възможно единствено в случаите, когато е налице писмено съгласие от КБРОД.НЕТ;
36.9. да не предоставя под каквато и да е форма, възмездно или безвъзмездно и да не създава условия за копиране, записване, препредаване или използване за други цели на съдържанието, до което получава достъп чрез предоставяните услуги, както и да не преодолява и да не прави опити за преодоляване на механизмите за защита на програмите и съдържанието от подобни действия и/или неоторизирано ползване;
36.10. да не допуска достъп на малолетни или непълнолетни лица до програми с неподходящо за възрастта им съдържание;
36.11. да не осъществява електронни съобщения, които съдържат заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога;
36.12. да не използва Мрежата или услугите за извършване на незаконни дейности или за разпространение на вредно съдържание;
36.13. при предсрочно прекратяване на договор, сключен за определен срок, Потребителят да заплати неустойка, определена от КБРОД.НЕТ.

РАЗДЕЛ X
Отговорност на Потребителите

37. Потребителите отговарят за вреди, причинени на КБРОД.НЕТ, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия.

38. При забава на Потребителя, свързана със заплащане на дължими суми, Потребителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден забавяне, но не повече от размера на дължимата сума.

39. При предсрочно прекратяване на договор, сключен за определен срок, Потребителят дължи на КБРОД.НЕТ неустойка равняваща се на оставащите до края на срока месечни абонаментни такси (в т.ч. допълнителните месечни абонаментни такси за ползване на услугата „Интерактивна цифрова телевизия“ (IPTV) за всеки допълнителен приемник след основния, ако такива има), но не повече от 3 (три) месечни абонаментни такси, когато Потребителят е физическо лице, съгласно уговореното в индивидуалния договор ведно с всички дължими до този момент възнаграждения, такси и т.н., както и дължимата неустойка в случаите по т. 11.8., ако има такава. При наличие на промоционални условия неустойката се изчислява върху пълния размер на месечната абонаментна такса, независимо от промоционалните условия и отстъпки. В тези случаи Потребителят следва да възстанови и разликата между пълния размер на месечната абонаментна такса и реално заплатените месечни такси за всички месеци, през които е ползвал услугите при промоционални условия.
39.1. Потребителят е длъжен да заплати всички дължими суми към момента на прекратяване на договора, както при срочните, така и при безсрочните договори. В случай че дължимите суми не бъдат заплатени, Потребителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден забава, но не повече от размера на дължимата сума.

40. В случай че Потребителят предостави за ползване от друго лице услугите и/или Мрежата, включително на лица, на които е отдал под наем помещението, в което те се предоставят, Потребителят отговаря за действията на третото лице, както и за действията на всички други лица, ползващи предоставените му услуги.

41. В случай че Потребителят изпадне в забава при изпълнение на парично задължение, използва или допуска използването на услугите в нарушение разпоредбите на действащото българско законодателство, приложимото право или нормите на морала или нарушава друго свое съществено задължение по договора и настоящите Общи условия, КБРОД.НЕТ има право да спре предоставянето услугите до изпълнение на задължението, съответно до прекратяване на нарушението. За прилагане на тези мерки КБРОД.НЕТ може, но не е длъжно да отправи 24-часово предизвестие с искане за преустановяване на нарушението. Прилагането на посочените санкции не освобождава Потребителя от задължението му за плащане на месечна абонаментна такса и други дължими възнаграждения.

РАЗДЕЛ XI
Обработване и защита на данните на потребителите

42. КБРОД.НЕТ обработва в качеството си на администратор лични данни при спазване на разпоредбите на действащото законодателство в областта на защита на личните данни, включително, но не само, Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните/Регламент 2016/679) и друго приложимо законодателство.

43. Обработването на лични данни от КБРОД.НЕТ се осъществява съобразно правила и принципи, уредени в Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от настоящите Общи условия и се предоставя на Потребителя за запознаване преди сключването на договора. Същата е достъпна и на интернет страницата на КБРОД.НЕТ на следния Интернет адрес: http://www.kbrod.net/общи-условия/.
43.1. При сключването на договора Политиката за защита на личните данни се предоставя на Потребителя.

44. Във връзка с предоставяне на услугите, предмет на настоящите Общи условия, КБРОД.НЕТ има право да обработва данни на Потребителите по смисъла на чл. 248, ал. 2 от ЗЕС (т. 45.1.2. по-долу), както и други данни, ако това е предвидено в закон или услугата не може да бъде предоставена без наличието на други изискани данни.
45. 1.КБРОД.НЕТ съхранява и обработва трафични данни за целите на таксуването на Потребителите и за разплащанията по взаимно свързване до извършване на плащането, освен в случаите на тяхното оспорване или търсене на плащането по реда на ЗЕС. За целите, предвидени в предходното изречение, както и за целите на предоставяне на услугите, се обработват нормативно установените данни по чл. 248, ал. 2, т. 1 и 2 ЗЕС, а именно:
45.1.1. трафични данни-данни, необходими за предоставяне на електронни съобщителни услуги, за таксуване, за формиране на сметките на абонатите, както и за доказване на тяхната достоверност:
а) номер на карта за електронно разплащане;
б) обем на пренесените данни за целите на таксуването;
в) вида на предоставяната услуга;
г) данни за вида на връзката или зоните-часови и териториални, необходими за определяне стойността на услугата;
45.1.2. данни, необходими за изготвяне на абонатните сметки, както и за доказване на тяхната достоверност, включващи следните данни:
а) данни за потребителя: за физически лица-трите имена, единен граждански номер и адрес, а за чуждестранни лица-личен номер; за юридически лица и физически лица-еднолични търговци-наименование, седалище, адрес на управление и съответен идентификационен код;
б) вид на използваните електронни съобщителни услуги;
в) общ брой мерни единици, начислени за съответния период на изготвяне на сметката при периодична сметка;
г) стойност на ползваните услуги за съответния период;
д) информация, свързана с избрания от абоната начин на плащане и извършените и дължимите плащания;
е) информация за промени в ползването на услугата-ограничение за ползване, отпадане на ограничение.
45.2. КБРОД.НЕТ е длъжно да съхранява данните, необходими за разплащанията (т. 45.1.), за срок не повече от 6 месеца.
45.3. КБРОД.НЕТ е длъжно след приключване на връзка да изтрие трафични данни, които се събират, обработват и използват за целите на осъществяване на връзка, или да ги деперсонифицира, освен в случаите когато са непосредствено необходими за осъществяване на нова връзка или в други случаи, предвидени в Закона за електронните съобщения.
45.3.1. За целите, предвидени в предходното изречение, се обработват единствено данните, посочени в т. 45.1.1.
45.4. Ако и доколкото е приложимо, КБРОД.НЕТ съхранява за срок от 6 месеца трафични данни на основание и съгласно чл. 251б, ал. 1 ЗЕС, създадени или обработени в процеса на своята дейност за нуждите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления, в това число за целите на предотвратяване на тежки престъпления в рамките на оперативно-издирвателната дейност по реда на глава девета от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица в случаите по чл. 38, ал. 3 от Закона за защита при бедствия.
45.4.1. Други данни, включително разкриващи съдържанието на съобщенията, не могат да бъдат съхранявани по този ред. Данните се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията Регламент 2016/679 и приложимото законодателство в областта на защитата на лични данни.
45.4.2. Трафични данни по т. 45.4. (чл. 251б, ал. 1 ЗЕС), ако и доколкото такива се обработват, са данни, създадени или обработени в процеса на дейността, които са необходими за:
45.4.2.1. проследяване и идентифициране на източника на връзката. Данните са: идентификатор, определен за потребителя, идентификатор на потребителя и телефонен номер, определени за всяко съобщение, влизащо в обществената телефонна мрежа, данни за идентифициране на абоната или потребителя, за когото са определени IP адрес, идентификатор на потребителя или телефонен номер в момента на връзката.
45.4.2.2. идентифициране на направлението на връзката. Данните са: идентификатор на потребителя или телефонен номер на получателя/ите на интернет телефонно повикване, данни за идентифициране на абоната или потребителя и идентификатор на получателя, за когото е предназначено съобщението.;
45.4.2.3. идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката. Данните са: дата и час на влизане и излизане в/от услугата интернет достъп, основаващи се на определена часова зона, заедно с IP адреса, динамичен или статичен, определен за връзката от доставчика на услугата интернет достъп, и идентификатора на абоната или потребителя, дата и час на влизане и излизане в/от услугата електронна поща по интернет или интернет телефония, основаващи се на определена часова зона.
45.4.2.4. идентифициране на типа на връзката. Данните са: използваната интернет услуга.
45.4.2.5. идентифициране на крайното електронно съобщително устройство на потребителя или на това, което се представя за негово крайно устройство. Данните са: цифрова абонатна линия (DSL) или друга крайна точка на инициатора на връзката.
45.5. КБРОД.НЕТ е длъжно да осигурява и опазва тайната на съобщенията, предавани в процеса на използване на услугите и защитата на данните на Потребителя при спазване на правилата на настоящите Общи условия и съобразно действащото законодателство в областта на личните данни, като не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до Потребителя и неговата дейност без съгласието му, с изключение на изрично предвидените случаи;
45.6. КБРОД.НЕТ не изисква от Потребител повече данни от тези по чл. 248, ал. 2, т. 2, буква „а“ ЗЕС (т. 13.2. от Общите условия) за предоставяне на услугите, освен ако в закон не е предвидено друго или услугата не може да бъде предоставена без наличието на други изискани данни.
45.7. КБРОД.НЕТ е длъжно да не поставя условия за предоставяне на своите стоки/ услугите си, респ. да не променя цени на стоки/услуги в зависимост от даването/недаването на съгласието на Потребителя данните му да бъдат използвани за други цели.
46. 1. В случай на нарушение на сигурността на лични данни на Потребителя, което може да повлияе неблагоприятно на лични данни или на неприкосновеността на личния живот на Потребителя или на друго лице КБРОД.НЕТ уведомява своевременно Потребителя за констатираното нарушение, освен ако КБРОД.НЕТ е доказало пред Комисията за защита на личните данни, че е предприело подходящи технологични мерки за защита на сигурността на личните данни, които са обект на нарушението. Такива технологични мерки за защита правят данните неразбираеми за всяко лице, което няма право на достъп до тях.
46.2. КБРОД.НЕТ поддържа регистър на нарушенията на сигурността на личните данни на Потребителите. В регистъра се вписват фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с тях.
46.3. При опасност от нарушаване сигурността на електронните съобщителни мрежи КБРОД.НЕТ уведомява Потребителите си по подходящ начин за опасността, за необходимите средства за отстраняването ѝ, както и за разходите, които са свързани с това.

РАЗДЕЛ XII
Изменения, допълнения, продължаване и прекратяване на договора за услуги

47. Индивидуалният договор за услуги между КБРОД.НЕТ и Потребителя има действие за неопределен срок, освен ако в него е предвидено друго. Договорът, сключен като срочен, продължава действието си при същите условия за неопределен срок при отсъствие на писмено изявление за прекратяване на която и да е от страните преди изтичане на първоначалния срок на договора. Договорът, сключен като срочен, може да се продължи като срочен само при изрично писмено съгласие на Потребителя.
47.1. Индивидуалният договор може да бъде изменян и допълван при следните обстоятелства:
47.1.1. По взаимно писмено съгласие между страните (по инициатива на която и да е от страните).
47.1.2. При промяна в предлаганите услуги по искане на Потребителя, заявено писмено до КБРОД.НЕТ и при заплащане на цена по действащата Ценова листа.
47.1.3. При възникване на събития от непреодолима сила по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон, при промяна на законодателството или в изпълнение на акт на компетентен орган.
47.1.4. Едностранно от КБРОД.НЕТ в описаните в тази т. 47 специфични случаи.
47.2. Индивидуалният договор, в т.ч. параметрите за качество, цените на предоставяните услуги и всякакви други условия, може да бъде изменян и допълван едностранно от КБРОД.НЕТ при спазване на изискванията на Общите условия, индивидуалния договор и всички приложими нормативни актове случаи, в т.ч. Закона за електронните съобщения, Общите изисквания при осъществяване на електронни съобщения, приети от КРС, Закона за защита на потребителите и др., доколкото това е наложено от изменения в приложимото законодателство или акт на държавен орган.
47.2.1. За целите на предходното КБРОД.НЕТ прилага процедурата, описана в т. 47.4 – 47.5.
47.2.2. По своя инициатива, доколкото промяната е наложена от търговската политика на КБРОД.НЕТ и/или на изпълнение на задължение, изменение и/или прекратяване на сключен с трето лице договор, КБРОД.НЕТ има правата по т. 47.2., съответно т. 25.17. За целите на предходното КБРОД.НЕТ прилага процедурата, описана в т. 47.4 – 47.5.
47.3. При промяна на Ценовата листа едностранно от КБРОД.НЕТ се прилага т. 19.
47.4. При изменение на индивидуалния договор по инициатива на КБРОД.НЕТ, както и при всяко изменение на Общите условия, КБРОД.НЕТ не по-късно от 30 дни преди влизане в сила на изменението уведомява Потребителя по един от следните начини:
47.4.1. писмо, изпратено до адреса на Потребителя като кореспондентска пратка; или
47.4.2. електронно писмо (e-mail), изпратено до посочен от Потребителя адрес на електронна поща; или
47.4.3. кратко текстово съобщение (SMS) или съобщение чрез друг вид технология, което да може да бъде съхранено на крайното устройство на Потребителя.
47.5. КБРОД.НЕТ оформя предизвестието по т. 47.4. като отделен и самостоятелен документ (писмо, електронно писмо или кратко текстово съобщение (SMS) или съобщение чрез друг вид технология). Предизвестието съдържа информация за:
47.5.1. обстоятелството, че предстоят изменения на общите условия, и начина, по който Потребителят може да се информира за измененията;
47.5.2. предстоящите изменения на индивидуалния договор;
47.5.3. точната дата (ден, месец и година), на която влизат в сила измененията по т. 47.5.1 и/или т. 47.5.2;
47.5.4. правото на Потребителя да прекрати индивидуалния договор без санкции в срок до един месец от влизането в сила на измененията по т. 47.5.1 и/или т. 47.5.2. (единствено в случай че е приложимо).

48. 1. Всяка от страните може да прекрати едностранно договора с едномесечно писмено предизвестие, освен ако договорът е сключен за определен срок. В последния случай договорът се прекратява с писмено изявление до насрещната страна, направено най-рано 30 дни преди изтичане на срока, за който е сключен договорът и най-късно до изтичането му, както и в случаите по т. 48.2, т. 49, т. 50, т. 51 и т. 52 по-долу. В случай че Потребителят желае да прекрати едностранно срочния договор извън периода, предвиден в предходното изречение, той дължи неустойката по т. 39.
48.2. Договорът, включително когато е сключен за определен срок, може да бъде прекратен във всеки момент по взаимно съгласие на страните, изразено писмено, като със съответния документ се уреждат и всички висящи задължения между страните.
48.3. При прекратяване на договора Потребителят е длъжен да заплати всички дължими към момента на прекратяването суми при условията на т. 39.1.

49. Договорът може да бъде прекратен от всяка от страните с писмено уведомление без предизвестие и без да се дължи обезщетение в следните случаи:
49.1. При виновно неизпълнение на съществено задължение на насрещната страна. За виновно неизпълнение на съществено задължение на Потребителя при всички случаи се приема забавяне на заплащането на дължима по договора сума с повече от три дни, считано от крайния срок за плащане по т. 20.2. по-горе.
49.2. При настъпване на обстоятелства от непреодолима сила съгласно чл. 306 от Търговския закон, доказани съгласно т. 26.10.4 и продължили повече от 30 (тридесет) последователни дни и без признаци за скорошното им преустановяване;
49.3. В резултат на действия или актове на компетентни държавни органи, които водят до ограничаване правомощията или функциите на която и да било от страните.
49.4. При ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора, считано от влизане в сила на съответното решение.
49.5. По силата на решение на правораздавателен орган.

50. 1. Потребителят има право да прекрати индивидуалния договор едностранно без да дължи предизвестие или обезщетение в рамките на срока по т. 12.1 от настоящите Общи условия, ако такъв срок е приложим.
50.2. Потребителят има право да прекрати индивидуалния договор едностранно, без да дължи обезщетение и/или неустойка, като отправи едномесечно писмено предизвестие, при отпадане на телевизионна програма от телевизионните програми, включени в съответния пакет за предоставяне на услугата „Интерактивна цифрова телевизия“ и описани в списък, приложен към сключения индивидуален договор.
50.2.1. При отпадане на телевизионна програма от списъка по чл. 231, ал. 1 ЗЕС, приложен към договора, КБРОД.НЕТ уведомява Потребителя 30 дни преди отпадането на програмата.
50.2.2. В случай че не разполага с информация за отпадането на програмата в срока по т. 50.2.1., КБРОД.НЕТ уведомява Потребителя за отпадането на програмата в срок до 30 дни след получаването или узнаването на съответната информация.
50.2.3. В случаите по т. 50.2. КБРОД.НЕТ уведомява Потребителя по някой от начините в т. 47.4. (47.4.1. – 47.4.3.) или чрез кратко текстово съобщение на телевизионния екран, или чрез сервизен канал, или по друг технически възможен начин, който гарантира, че съответната информация ще достигне до знанието на Потребителя.
50.3. Потребителят има право да прекрати индивидуалния договор едностранно, без да дължи обезщетение и/или неустойка, като отправи едномесечно писмено предизвестие, при изменение на индивидуалния договор по инициатива на КБРОД.НЕТ в срок до един месец от влизането в сила на измененията. Последното е неприложимо, когато промените произтичат от приложимото законодателство или от акт на Комисията за регулиране на съобщенията или друг държавен орган.
50.4. При изменение на Общите условия по инициатива на КБРОД.НЕТ, Потребителят има право да прекрати индивидуалния договор без санкции в срок до един месец от влизането им в сила. Последното е неприложимо, когато измененията не засягат услуги, ползвани от Потребителя, както и когато промените произтичат от приложимото законодателство или от акт на Комисията за регулиране на съобщенията или друг държавен орган.
50.5. Потребителят има право да прекрати индивидуалния договор едностранно, без да дължи обезщетение и/или неустойка, като отправи едномесечно писмено предизвестие при доказано несъответствие по смисъла на т. 30 между действителните показатели на услугата „Достъп до интернет“ относно скоростта или други параметри за качество на услугата и показателите, обявени от КБРОД.НЕТ. Последното правило е приложимо, когато несъответствието е било установено чрез механизмите за наблюдение, приети и одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията.
50.6. Договорът се прекратява със 7-дневно предизвестие, отправено до Потребителя, когато Потребителят не е осигурил достъп или присъствие на представител на Потребителя, който разполага с необходимата представителна власт за сключване на договори и е пълнолетен по т. 9.4., за целите на активиране на услугите.
50.7. Независимо от причината за прекратяване действието на договора, Потребителят дължи връщането на безвъзмездно предоставени крайни електронни съобщителни устройства.

51. КБРОД.НЕТ може да прекрати договора със 7-дневно предизвестие и в следните случаи:
51.1. ако Потребителят използва технически средства за достъп до Мрежата, които застрашават целостта, сигурността и нормалното й функциониране, или е използвал или допуснал да бъдат използвани неизправни електронни съобщителни устройства;
51.2. ако Потребителят е получил или е направил опит да получи от КБРОД.НЕТ една или повече от услугите в нарушение на договора и настоящите Общи условия чрез нерегламентирано включване към Мрежата на КБРОД.НЕТ;
51.3. при системно (над 3 пъти) нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребителя, след отправено писмено предупреждение от КБРОД.НЕТ с предоставен срок за прекратяване на нарушението;
51.4. когато са налице достатъчно основания да се счита, че Потребителят осъществява трафик с цел облага и/или във вреда на КБРОД.НЕТ;
51.5. Потребителят е използвал или е допускал да бъдат използвани електронни съобщителни устройства/оборудване или електронни съобщителни услуги за незаконни цели, или е реализирал нетипичен трафик.

52. КБРОД.НЕТ може да прекрати едностранно и незабавно договора с Потребителя или да дерогира някои от неговите клаузи:
52.1. в случай че с акт на съответните държавни органи се забрани предоставянето на някоя от услугите или на част от нея;
52.2. в случай че бъдат променени с нормативен или общ административен акт императивно клаузи, условия или цени, предмет на договора между страните и настоящите Общи условия;
52.3. при преустановяване на предоставянето на някоя или всички от услугите от КБРОД.НЕТ;
52.4. при настъпване на форсмажорни обстоятелства, при спазване на т. 26.10.4 от настоящите Общи условия;
52.5. при смяна собствеността на имота на Потребителя, в който се предоставят услугите.

РАЗДЕЛ XIII
Решаване на спорове

53. Всеки Потребител има право да подава заявления, искания, жалби, молби, сигнали, предложения и др. до КБРОД.НЕТ, както и да търси и изисква информация, в т.ч. за поддръжка и обслужване, за хода на или резултата от подадена жалба и др., във връзка с предоставяните от него услуги, както следва: на хартиен носител на адрес гр. Костинброд, Софийска област, п.к. 2230, ул. „Г. С. Раковски“ № 4; чрез тел. 0898-436-414; или в електронен вид чрез email: office@kbrod.net. С цел избягване на всякакво съмнение, последното включва подаването на жалби и сигнали във връзка със скоростта и ползването на услугата „Достъп до интернет“.
53.1. КБРОД.НЕТ поддържа на хартиен и/или на електронен носител регистър на постъпилите от Потребителите заявления, искания, жалби, молби, сигнали и предложения.
53.2. Дължими от Потребителя суми, включени в документ по т. 22, могат да бъдат оспорвани пред КБРОД.НЕТ в 6-месечен срок от датата на издаване на съответния документ.

54. 1. Адресираните до КБРОД.НЕТ заявления, искания, жалби, молби, сигнали, предложения и др. се завеждат в регистър с входящ номер и дата.
54.2. Подаването на жалба за оспорване на дължими суми не освобождава Потребителя от задължението да заплати цялата сума съгласно издадения документ по т. 22. При уважаване на такава жалба разликата над дължимите суми се възстановява по реда на т. 31 по-горе.
54.3. КБРОД.НЕТ се задължава да разгледа заявления, искания, жалби, молби, сигнали, предложения и др. на Потребителите в двуседмичен срок от тяхното завеждане в КБРОД.НЕТ и да информира Потребителя за резултата в срока по т. 55.1., с изключение на случаите когато КБРОД.НЕТ е задължено да разгледа ги разгледа в различен нормативно установен срок.
54.4. При необходимост КБРОД.НЕТ може да информира Потребителя чрез SMS за движението и/или резултата от жалбата му или чрез обаждане, както и по чрез други средства за комуникация, доколкото това е допустимо.
54.5. КБРОД.НЕТ е задължено да съхранява в регистъра информация за заявления, искания, жалби, молби, сигнали, предложения и др., причините и основателността им и предприетите действия след разглеждането им за срок до 12 (дванадесет) месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни.

55. 1. Спорове между КБРОД.НЕТ и Потребителя се решават чрез непосредствени преговори между тях. Споровете се решават в срок до 1 (един) месец от получаването от КБРОД.НЕТ на съответното искане, жалба, молба, сигнал и т.н., с изключение на случаите когато КБРОД.НЕТ е задължено да ги разгледа в различен нормативно установен срок. Спорове във връзка с услугата „Достъп до интернет“ се разглеждат с приоритет.
55.2. При непостигане на съгласие, в двумесечен срок Потребителят може да отправи писмена жалба до Комисията за регулиране на съобщенията. Жалбата трябва да съдържа точно описание на всички обстоятелства, предизвикали жалбата, и подпис на лицето. Всяка от страните може да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.
55.2.1. Жалби до КРС могат да бъдат подавани по следните начини:
55.2.1.1. по пощата на адреса на седалището на КРС – гр. София, ул. Гурко № 6;
55.2.1.2. с изпращане на жалбата на електронен адрес: info@crc.bg;
55.2.1.3. по електронен път чрез форма, публикувана на интернет страницата на КРС: https://crc.bg/bg/kontakti/zhalbi;
55.2.2. Подробна информация е налична и на интернет страницата на КРС: https://crc.bg/bg/rubriki/271/jalbi
55.2.3. Потребителят може по всяко време да се обърне към Комисията за регулиране на съобщения и на Гореща телефонна линия на КРС за връзка с потребителите на телефон: 02/949-27-23. Последното няма характер на жалба, подадена до КРС.
55.3. Дейността на КБРОД.НЕТ попада и в обхвата на дейност на Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на електронните съобщения, действаща като Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове, с адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, интернет страница www.kzp.bg, e-mail: adr.els@kzp.bg.
55.3.1. Потребителят може да се обърне за решаване на спор с КБРОД.НЕТ към Помирителната комисия (Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове) само след като се е обърнало към КБРОД.НЕТ преди това. КБРОД.НЕТ не е задължено да ползва посоченият метод за решаване на спорове.
55.4. Електронна форма за подаване на жалба/сигнал в Комисията за защита на потребителите (КЗП): https://kzp.bg/elektronna-forma-za-podavane-na-zhalba-signal. Адрес за подаване на жалби на място в КЗП за гр. София и София-област: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел. 02/933-05-65.
55.4.1. Потребителите могат да се обърнат и към Помирителните комисии и медиаторите, създадени по реда на глава девета, раздел III от Закона за защита на потребителите чрез посочените данни за контакт.
55.4.2. Потребителите могат да се обърнат към Комисията за защита на потребителите и на Националния телефон на потребителя: 0700-111-22.
55.5. Потребителят или КБРОД.НЕТ във всеки един момент може да се обърне към компетентния съд за разрешаване на спора по съдебен ред или по реда на Закона за медиацията.
55.6. Жалби, свързани с обработването на лични и/или трафични данни могат да се отправят до Комисията за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел. 02/91-53-518.
55.7. Посочените по-горе данни са актуални към датата на приемане на настоящите Общи условия съобразно публикуваната от административните органи информация. В случай на промяна от страна на компетентните органи, Потребителят може да получи информация за актуалните контакти от КБРОД.НЕТ по реда на т. 53 или от официалната интернет страница на съответния административен орган.

РАЗДЕЛ XIV
Изменения и допълнения на Общите условия

56. КБРОД.НЕТ може да внася промени в Общите условия по предложение на Потребители или по своя инициатива – при въвеждане на нови услуги или по други причини.

57. КБРОД.НЕТ публикува текста на Общите условия, както и всички изменения в тях, на Интернет страницата си и го предоставя на разположение на Потребителите чрез поставяне на подходящо общодостъпно място във всички свои офиси на територията на Република България не по-късно от 30 (тридесет) дни преди влизането им в сила. КБРОД.НЕТ предоставя актуалните Общи условия на Потребителите и при сключване на индивидуалния договор.

58. 1. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените Потребители към датата на влизането им в действие.
58.2. Потребители със заварен индивидуален договор имат право да го прекратят с едностранно писмено волеизявление, изпратено до КБРОД.НЕТ без да дължат обезщетение или санкции, в срок до 1 (един) месец след влизане в сила на измененията или на новите Общи условия.
58.3. При изменения на общите условия, наред с изискванията на този раздел, се прилагат и правилата на т. 47.4. – т. 47.5.
58.4. При противоречие между Общите условия и индивидуалния договор предимство има индивидуалния договор.

59. Разпоредбата на т. 58.2 не се прилага, когато измененията не засягат услуги, ползвани от Потребителя или произтичат от приложимото законодателство или от акт на Комисията за регулиране на съобщенията или друг държавен орган.

РАЗДЕЛ XV
Гарантиране на отворен достъп до интернет. Параметри за качество на услугите и условия на услугите

60. КБРОД.НЕТ изпълнява стриктно законодателните актове на Европейския Съюз и на националното законодателство и по-конкретно изискванията на Регламент 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза.

61. По отношение на услугата по т. 4.2. „Достъп до интернет“ КБРОД.НЕТ предлага описаните надолу параметри и скорости.
61.1. Скоростите за „сваляне“ (download) и „качване“ (upload) са в Mbps.
61.1.1. Рекламираната скорост е равна на максималната скорост. Рекламираната скорост е скоростта, която КБРОД.НЕТ използва в търговските си комуникации, включително реклама и маркетинг, във връзка с промотирането на офертите на услуги за достъп до интернет;
61.1.2. Максималната скорост е скоростта, която Потребителят може да очаква да получи за определен период от време (най-малко веднъж дневно), в съответствие с посочената в договора такава;
61.1.3. Минималната скорост е в размер на 20% от максималната скорост за съответно ползваната услуга, но не по-ниска от 4 Mbps. Минимална скорост е най-ниската скорост, която КБРОД.НЕТ се задължава да доставя на Потребителя. КБРОД.НЕТ не предоставя скорост по-ниска от минималната, освен в случаите на прекъсване на услугата в предвидените в Общите условия случаи;
61.1.4. Обичайно наличната скорост е 80% от рекламираната скорост и е налична в 80% от времето в рамките на едно денонощие. Обичайно налична скорост е скоростта, която Потребителя ще получава през по-голямата част от времето при достъпа си до услугата.
61.1.5. Съотношението на download и upload е 1:1. Няма разлика в скоростите за национален и международен трафик.
61.2. Във връзка с горното, като пример, при рекламирана скорост на „сваляне“ (download) и „качване“ (upload) от 50 Mbps:
61.2.1. Максималната скорост е 50 Mbps (download и upload);
61.2.2. Минималната скорост е 10 Mbps (download и upload);
61.2.3. Обичайно наличната скорост е 40 Mbps (download и upload) в 80% от времето в рамките на едно денонощие;
61.3. Конкретните скорости за ползваната от Потребителя услуга се посочват в индивидуалния договор.
61.4. Услугата „Достъп до интернет“ се предоставя без ограничение в обема на трафика и в зависимост от конкретно ползваната услуга и адреса за инсталация чрез оптична мрежа (FTTH/FTTB/FTTN/PON) или хибридна (оптично-медна) кабелна мрежа (LAN).
61.5. Определената в договора скорост се постига посредством линията за достъп и директно включено към нея едно устройство. За използване на услугата „Достъп до интернет“ по безжичен път и на повече от едно устройство е необходимо ползването на крайно електронно съобщително устройство – комутатор. Потребителят може да ползва крайно електронно съобщително устройство, предоставено от КБРОД.НЕТ или от трети лица, в т.ч. собствено устройство, при условията на и което отговаря на изискванията на т. 10 и т. 11 от Общите условия.
61.6. При използване на безжичен достъп до интернет следва да се има предвид, че скоростта, която различните комутатори могат да предават е различна и поради тази причина може да не е възможно достигането на описаните в пакета, съответно в договора, скорости. Влияние върху скоростта оказва наличието на безжична връзка (чрез комутатор), както и броят на устройствата едновременно ползващи достъп до интернет. Например, при сключен договор за 50 Mbps, при който се използва безжична връзка и този достъп се ползва едновременно от три крайни устройства (напр. чрез компютър, лаптоп, смартфон, таблет или др.), всяко от тях ще получава приблизително по 15 Mbps скорост. Ако устройствата имат достъп до безжичната мрежа, дори в момента да не се ползват активно, те споделят скоростта с всички останали устройства. За да се избегне нежелателно включване към безжична мрежа е добре достъпът до нея да бъде защитен с парола. Важно е да се знае, че договорената скорост може да се достигне само посредством линията за достъп и директно включено към нея едно устройство. Влияние върху скоростта оказват и ползваните софтуерни приложения за достъп (браузър), броят на потребителите, които достъпват търсената страница в момента, наличието на вирус във Вашия компютър.
61.7. Услугата се предоставя с 1 брой статичен IP адрес по PPPOE.
61.8. Други фактори, ако такива има, извън тези по Раздел XV (в и извън контрола на КБРОД.НЕТ), които могат да имат влияние върху скоростта се описват в договора.
61.9. КБРОД.НЕТ спазва и следните параметри за качество на услугата „Достъп до интернет“ съгласно Общите изисквания за осъществяване на електронни съобщения, както следва:

Мрежа / услуга

Параметър

Измерване

Мерна

единица

Стандартизационен документ*

Достъп до интернет

Време за първоначално свързване към мрежата

Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99 % от заявките

3 дни

ETSI EG 202 057-1

Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, а когато процентът е под 80 % – среден брой на дните закъснение след договорената дата

98 %

дни

Достъп до интернет

Процент на жалбите относно коректност на сметките

Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки

0 %

ETSI EG 202 057-1

Достъп до интернет

Постигната скорост на предаване на данни

Максимална постигната скорост на предаване на данни

100000 kbit/s

ETSI EG 202 057-4

Минимална постигната скорост на предаване на данни

10000 kbit/s

Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни

50000 kbit/s

Достъп до интернет

Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни

Процент на неуспешните опити за предаване на данни

0,01 %

ETSI EG 202 057-4

Достъп до интернет

Закъснение при предаване на данни (еднопосочно)

Средна стойност на закъснението при предаване на данни

<5 ms

ETSI EG 202 057-4

Стандартно отклонение на закъснението

<5 ms

Достъп до интернет

ping (двупосочно закъснение)

 

<5 ms

 

62. 1. По отношение на услугата по т. 4.1. „Интерактивна цифрова телевизия“ (IPTV) КБРОД.НЕТ предлага описаните надолу параметри.
62.2. Специфични параметри при предоставяне на услугата „Интерактивна цифрова телевизия“ (IPTV) са: 
62.2.1. delay (закъснение) е <15 ms (по-малко от петнадесет милисекунди);
62.2.2. jitter (колебание на закъснението) е <5 ms (по-малко от пет милисекунди);
62.2.3. packet loss (загуба на пакети) е <1% (по-малко от един процент);
62.2.4. ping (двупосочно закъснение) е <5 ms (по-малко от пет милисекунди);
62.3. Предоставянето в пакет на услугите IPTV и „Достъп до интернет“ не води до влошаване качеството на услугата „Достъп до интернет“.
62.4. Изисквания и приложими стандарти за IPTV:

Изисквания

Други  ограничения

Приложим стандарт

1. Безопасност на крайните потребители, обслужващия персонал и всички други лица както при нормални условия на работа, така и при повреди.

 

БДС EN 60728-11

БДС EN 60728-1

БДС EN 50083-8

БДС 17224

БДС 17265

2.   Качество на работата на мрежата.

3. Удовлетворяване на изискванията за електромагнитна съвместимост на изградената мрежа.

4.  Честотно разпределение на  каналите  в мрежата.

1.* Радиочестотна лента 153- 162.050 MHz  може да се използва в кабелните електронни съобщителни  мрежи на разстояние  не по-малко от 40 км от бреговата ивица на Черно море и река Дунав.

2.* Радиочестотна лента 162.050 – 174 MHz  може да се използва в   кабелните електронни съобщителни  мрежи  за пренос на информация в цифров формат.

* Забележка. Ограниченията се прилагат по отношение на съответните честотни канали в табл. 1 и 2 от БДС 17265.

62.5. За услугата „Интерактивна цифрова телевизия“ (IPTV) е необходимо използването на декодиращо устройство – Set Top Box (STB) приемник, съвместим със STALKER портал. Потребителят може да ползва крайно електронно съобщително устройство, предоставено от КБРОД.НЕТ или от трети лица, в т.ч. собствено устройство, при условията на и което отговаря на изискванията на т. 10 и т. 11 от Общите условия. Всички приложими към Потребителя такси във връзка с устройството се посочват в индивидуалния договор или приложения към него или в Констативния протокол.
62.5.1. Услугата „Интерактивна цифрова телевизия“ (IPTV) се ползва посредством само едно крайно електронно съобщително устройство (телевизор), съответно само един Set Top Box (STB) приемник (основен приемник), освен при наличието на промоционални условия, описани в индивидуалния договор, които предоставят възможност за използване на повече от един приемник.
62.5.2. За ползване на услугата на повече от един телевизор е необходимо ползването на съответен брой Set Top Box (STB) приемници.
62.5.3. Общият брой на допълнителните приемници е не повече от 3 (три) за едно домакинство, които могат да се монтират на не повече от 20 метра от основния приемник. Изключения от това могат да се предвидят в индивидуалния договор.
62.5.4. За ползване на услугата на повече от един телевизор се заплаща допълнително месечна абонаментна такса за всеки допълнителен приемник след основния. Месечната абонаментна такса за допълнителен приемник и броя допълнителни утройства се посочва в договора или приложения към него.
62.5.5. Чрез услугата „Интерактивна цифрова телевизия“ (IPTV) се предоставя достъп до телевизионни програми със стандартна резолюция (SD) и/или висока разделителна способност (HD). Броят и видът на програмите (SD и/или HD) се посочва в приложение към индивидуалния договор.

63. Чрез услугата „Достъп до интернет“ Потребителите имат право на достъп до и разпространение на информация и съдържание, да използват и да предоставят приложения и услуги и да използват крайни устройства по свой избор, независимо от местоположението на крайния потребител или доставчика или от местоположението, източника или местоназначението на информацията, съдържанието, приложението или услугата. Предходното не засяга правото на Европейския съюз и националното право, което е в съответствие с правото на Европейския съюз относно законосъобразността на съдържанието, приложенията и услугите.
„Достъп и разпространение” включва както изпращането, така и получаването на данни в рамките на услугата за достъп до интернет. Понятието „информация и съдържание“ обхваща всички форми на данни, под които те могат да бъдат изпратени или получени в рамките на услугата за достъп до интернет (УДИ).
63.1. Индивидуалните договори, както и прилаганите от КБРОД.НЕТ търговски практики и споразумения, не засягат по никакъв начин правата на Потребителите по настоящия раздел.

64. КБРОД.НЕТ информира своевременно своите клиенти по реда на т. 26.10.3. в случай на отклонение от заявените стойности за услугата „Достъп до интернет“, причинено от прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга, при извършване на профилактика, ремонти или поради развитие на мрежата, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата.

65. КБРОД.НЕТ третира еднакво целия трафик при предоставянето на услугата „Достъп до интернет“, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъп или което е разпространено, използваните или предоставените приложения или услуги и използваните крайни устройства.

66. 1. КБРОД.НЕТ има право да прилага разумни мерки за управление на трафика при услугата „Достъп до интернет“, т.е. прозрачни, недискриминационни и пропорционални мерки, които не се основават на търговски съображения, а на обективно различни технически изисквания за качество на услугите на специфични категории трафик, чието прилагане осигурява ефективното използване на ресурсите на мрежата, оптимизира цялостното качество на предаването и допринася за подобряване на услугата за потребителите. Прилагането на мерките не включва наблюдение на специфичното съдържание и те не се прилагат за период от време, по-дълъг от необходимото за преодоляване на негативния ефект.
66.2. КБРОД.НЕТ не предприема мерки за управление на трафика, които надхвърлят мерките, посочени в т. 66.1., и по-специално те не могат да блокират, забавят, променят, ограничават, упражняват намеса, влошават качеството или да дискриминират специфично съдържание, приложения или услуги или специфични категории от тях, с изключение на случаите, посочени в настоящите условия, когато това е необходимо, и само докато трае необходимостта, с цел:
66.2.1. спазване на законодателните актове на Европейския съюз или на националното законодателство, което е в съответствие с правото на Европейския съюз, приложимо към доставчика на услуги за достъп до интернет, или на мерките за привеждане в действие на тези законодателни актове на Съюза или национално законодателство, в съответствие с правото на Европейския съюз, включително на решения на съдебни или публични органи, които имат съответните правомощия;
66.2.1.1. Такива мерки, които могат да се прилагат към настоящия момент са например: мерки за спиране достъпа до интернет страници вследствие на съдебни разпореждания, приети и публикувани по реда на Закона за хазарта, Закона противодействие на тероризма, Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за акцизите и данъчните складове.
66.2.1.2. Мерките се прилагат до отмяна на съдебните разпореждания.
66.2.2. запазване целостта и сигурността на мрежата, на услугите, предоставяни по мрежата, и на крайните устройства на Потребителите, като например, когато е налице: задръстване на мрежови компоненти или крайни устройства, с трафик към тях с цел дестабилизация (напр. посегателство Отказ на услуга (DoS); сменяне на IP адрес на компютър в мрежата с цел прикриване на идентичността му (спуфинг), прикриване на мрежови устройства или позволяване на неразрешена комуникация; хакерски атаки срещу компоненти на мрежата или крайното оборудване; разпространение на зловреден софтуер, вируси и др. Мерки за управление във връзка с предходното могат да бъдат:
66.2.2.1. блокиране на IP адреси или диапазони от тях, когато са добре известни източници на посегателства;
66.2.2.2. блокиране на IP адреси, от които произлиза текущо посегателство;
66.2.2.3. блокиране на IP адреси/услуги за достъп до интернет, които демонстрират подозрително поведение (напр. неразрешена комуникация с компоненти на мрежата, смяна на адреси с цел прикриване на идентичността им);
66.2.2.4. блокиране на IP адреси, когато са налице ясни признаци, че са част от мрежа от софтуерни приложения или компютри, които работят в автономен режим и имат за цел кражба на лични данни (бот мрежа);
66.2.2.5. блокиране на определени номера на портове, които представляват заплаха за сигурността и целостта на мрежата.
КБРОД.НЕТ осигурява възможност на Потребителя при изрично искане да получи достатъчно информация (например за алтернативни портове/адреси), така че да има възможност да направи необходимите потребителски настройки за дадено приложение.
Мерките по т. 66.2.2. се прилагат до отпадане на причината, но не по-късно от 72 ч. от блокирането.
66.2.3. предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствията от извънредни или временни претоварвания на мрежата, при условие че еквивалентните категории трафик се третират еднакво.
„Предстоящо претоварване“ на мрежата е прогнозирано претоварване, което въпреки взетите превантивни мерки е неизбежно.
„Извънредно претоварване“ на мрежата е претоварване, вследствие на настъпване на непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер като техническа неизправност в мрежата – прекъснат кабел, дефектирало инфраструктурно устройство и др., при което се използват резервни ресурси с ограничен капацитет.
„Временно претоварване“ на мрежата е претоварване при обществени събития (концерти, митинги и други събирания на множество хора на обществено място).
66.2.3.1. КБРОД.НЕТ използва мониторинг система за наблюдение на трафика във връзка с претоварване на мрежата. Системата отчита час и причина за настъпване на събитие. Използването на системата не води до влошаване наличието или общото качество на услугата „Достъп до интернет“ на Потребителите.
66.2.3.2. КБРОД.НЕТ прилага следните мерки за управление за целите на предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствията от извънредни или временни претоварвания на мрежата:
66.2.3.2.1. увеличаване на преносния капацитет на Мрежата/увеличаване на трафика по трасетата;
66.2.3.2.2. временно преминаване към по-високоскоростен трафик;
66.2.3.2.3. извършване на промени на инфраструктурно ниво.
66.2.4. превенция и възстановяване на мрежата при кибер/хакерски атаки чрез блокиране/ограничаване на портове и протоколи.
66.2.4.1. Такива мерки се прилагат например при:
66.2.4.1.1. кибер/хакерска атака или злоумишлен трафик към определен краен потребител на определени портове и протоколи от трети страни, свързани към мрежата (други клиенти) или извън мрежата на КБРОД.НЕТ;
66.2.4.1.2. кибер/хакерска атака или злоумишлен трафик от определен краен потребител (с или без негово знание) или негови устройства към мрежата на КБРОД.НЕТ и/или трети страни, както свързани към мрежата (други крайни потребители), така и извън мрежата на КБРОД.НЕТ;
66.2.4.1.3. кибер/хакерска атака или злоумишлен трафик генериран към определен краен потребител, мрежата на КБРОД.НЕТ и/или трети страни, поради некоректно поведение/бъг и/или съзнателно и зловредно компрометиране и използване на уязвимости в устройства предоставени от КБРОД.НЕТ на свой клиент в рамките на услугата.
Мерките за управление на трафика по т. 66.2.4. се прилагат временно/докато трае необходимостта (за времето на атаката и разумен кратък интервал след нея с цел предпазване от повторна атака).
66.3. КБРОД.НЕТ не прилага мерки за управление на трафика при предоставянето на услуги за достъп до интернет чрез разделяне по категории според вида на ползвания протокол или приложение, както и ценова диференциация по отношение на определени приложения или категории трафик (например нулево таксуване, т.нар. zero-rating, или различни скорости на преноса в зависимост от това дали е национален или международен).
66.4. Описаните мерки за управление не се отразяват на скоростта на услугата „Достъп до интернет“, независимо дали последната се използва самостоятелно или в пакет с друга услуга, вкл. IPTV; както и на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни.
66.5. Достъп до съдържание се ограничава само в предвидените в този раздел случаи.

67. 1. КБРОД.НЕТ си запазва правото да спира или блокира достъпа до съдържание, при условие че същото противоречи на действащото законодателство. Пример за подобни мерки е блокирането на разпространението и достъпа до съдържание включващо сексуална злоупотреба с деца („детска порнография“) или други подобни, както и мерките по т. 66.2.1.1..
67.2. КБРОД.НЕТ не дава предимство по отношение на скорост или други качествени параметри на достъп до определени видове съдържание, приложения или услуги.

68. Мерки за управление на трафика по принцип биха могли да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на Потребителите единствено съобразно приложимото право. Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено ако това обработване е необходимо и пропорционално за постигане на целите по т. 66. Всяко обработване следва да се извършва в съответствие с националното и европейското законодателство, включително, но не само, с правилата на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 (след датата, от която Регламент 2016/679 започва да се прилага). Мерките за управление на трафика следва да съответстват и на изискванията на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
68.1. Използваните от КБРОД.НЕТ мерки за управление на трафика не включват обработване под каквато и да форма на лични данни или съобщения, съответно не засягат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на Потребителите. КБРОД.НЕТ не обработва под каквато и да форма съдържанието на данни от трафика, пренесен чрез услугата „Достъп до интернет“.

69. КБРОД.НЕТ има право свободно да предлага услуги, различни от услугата „Достъп до интернет“, които са оптимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато това оптимизиране е необходимо, за да се изпълнят изискванията за определено ниво на качеството на съдържанието, приложенията или услугите.
69.1. Такава електронно съобщителна услуга, предлагана от КБРОД.НЕТ, е услугата „Интерактивна цифрова телевизия“ (IPTV) по т. 4.1., ведно с допълнителните към нея услуги по т. 4.3. Така изброените услуги не оказват влияние върху скоростите на услугата „Достъп до интернет“, включително когато се ползват в пакет с услугата „Достъп до интернет“.
69.2. Мрежовият капацитет на КБРОД.НЕТ е достатъчен за предоставянето на услугите по т. 69.1. в допълнение към предоставяната услуга „Достъп до интернет“ и не води до влошаване наличието или общото качество на услугата „Достъп до интернет“ на Потребителите. Предоставянето на услугите по т. 69.1. не изисква и не налага, промени в управлението на трафика на услугата „Достъп до интернет“.

70. Средствата за правна защита, предоставени на потребителя съгласно националното право в случай на непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните показатели за скоростта на услугата „Достъп до интернет“ или други параметри за качеството на услугата, и показателите на тази и други услуги, са при условията и по реда на Раздел XIII и Раздел VII.

РАЗДЕЛ XVI
Приложим закон

71. По въпроси неуредени от настоящите Общи условия приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.

РАЗДЕЛ XVІI
Допълнителни условия

72. Предвидените в договора между страните и настоящите Общи условия писмени изявления, съобщения и уведомявания се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено, освен ако в настоящите Общи условия не е предвидено друго. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в информационната система на адресата, без за това да е необходимо изрично потвърждаване.
72.1. Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора, към която са отправени.
72.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните, последната следва да уведоми насрещната за настъпилата промяна в срок от 2 дни. Съобщенията, изпратени на стария адрес преди получаване на уведомлението за промяна се считат надлежно връчени.
72.3. Страните се съгласяват, че нищожността на някоя от клаузите на настоящите Общи условия няма да влече нищожност на друга тяхна клауза или на Общите условия или договора като цяло. Недействителните клаузи ще бъдат заместени от повелителните разпоредби на действащото законодателство на Република България и обичаите в практиката.

Настоящите Общи условия са приети от „КБРОД.НЕТ“ ООД на 10.05.2019 г. и влизат в сила на 15.06.2019 г.

Настоящите Общи условия на договора с крайните потребители на „КБРОД.НЕТ“ ООД отменят всички предходни Общи условия за взаимоотношенията с крайните потребители на „КБРОД.НЕТ“ ООД.