Два безплатни приемника за цифрова телевизия

header_20180719

19.07.2018 г

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет:
“Доставка на услуга по провеждане на специфично обучение в сферата на
оптичните комуникации за 15 (петнайсет) безработни и заети лица
във фирма “КБРОД.НЕТ” ООД”, включваща:

1. Стандарти и узаконяване;

2. Проектиране и изчисляване на бюджета на затихването на оптична кабелна линия;

3. Основи на оптичните комуникации:

 • структура и параметри на оптичното влакно;
 • разпространение на оптичното лъчение в оптичното влакно;
 • предавателни параметри на оптична линия /затихване, дисперсия/;
 • основни видове оптични влакна /G651:G656/;

4. Оптични кабели: структура и видове:

 • Single mode, Multy mode;
 • Армирани/за подземно полагане/ и не армирани/за въздушно полагане/;

5. Отражение ан оптичната мощност и основни видове оптични конекции.Конектори и начини на свързване на опт. кабел;

6. Пасивни оптични компоненти

 • оптични конектори;
 • оптични затихватели/атенюатори/;
 • оптични делители/сплитери/;
 • оптични мултиплексори/CWDM, DWDM/.

7. Работа с оптични тестващи и измервателни уреди:

 • измервател на оптична мощност/Power Meter/;
 • оптичен рефлектометър/OTDR/;
 • светлинен локатор на грешката /VFL/;
 • идентификатор на оптично влакно/OFI/.

8. Основни и най-често възникващи проблеми при експлоатацията на оптични кабелни линии.

9. Инсталация на оптични кабели:

 • полагане на оптични кабели /въздушно или подземно, защитено от гръмотевици, бури и т.н./;
 • обработка и подготовка на оптичен кабел за свързване в оптична муфа или оптичен панел;

10.Сплайсване на оптични оптични влакна:

 • видове сплайлъри/кътър, от англ. “cut”, подготвяне, почистване на влакното от механични замърсявания, с различни по вид разтвори, и отрязване.
 • запознаване с апаратурата по сплайсване;
 • сплайсване на оптичните влакна и начини за анализиране на сплайс;
 • подреждане на влакната в сплайс касета/предпазване от нараняване на влакното/;
 • проблеми и начини за отстроняването им.

11. Поддръжка и безопасност при експлоатация и монтаж.

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ:  ZIP