Останете си вкъщи - актуална информация от kbrod.net

header_20180719

Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
процедура чрез подбор на проекти  BG05M9OP001-1.022
„СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ”:

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 03.05.2018г. “КБРОД.НЕТ” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект № BG05M9OP001-1.022-0105-C01 „Предоставяне на специфични обучения за безработни и заети лица във фирма “КБРОД.НЕТ” ООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта: 57 282.72 лв., от които  43 821.28 лв. европейско и 7 733.17 лв. национално съфинансиране.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Проектът е насочен към предоставяне на възможност за извършване на специфични обучения в КБРОД.НЕТ ООД за повишаване производителността на труда, адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост,чрез осигуряването на предпоставки за кариерно развитие на безработни лица,както и осигуряване на продължаващо обучение за заетите вече лица във фирмата.КБРОД.НЕТ ООД цели разширяване и усъвършенстване на основната си дейност, която е доставка на интернет и цифрова телевизия, както и поддръжка на компютърни системи. Необходимостта от квалифицирани и обучени кадри в тази област са от изключителна важност.

Целева група на проекта са 9 безработни/неактивни лица до 29г.и 6 заети лица.

Чрез проекта ще се даде възможност на лицата от целевата група да получат специфични знания и умения за изпълнението на дейности,от които има актуална нужда и са приложими към настоящата и бъдещата им длъжност и квалификация,свързана с особеностите на дейността.

Планирани са следните дейности:

Д1:Вкл. на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения-резул. е придобиване на квалификация на 9 безработни лица в сферата на оптичните и далекосъобщителни мрежи;

Д2:Вкл. на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения-резул. е придобиване на квалификация на 6 заети лица в сферата на оптичните и далекосъобщителни мрежи;

Д3:Вкл. на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица(с придобит сертификат)в несубсидирана заетост при работодател-рез. е наети 5 лица;

Д4:Орг. и управ. на проекта;

Д5:Инфор. и публичност;

В резултат от изпълнетието на дейностите по проекта ще се повиши производителността на труда,адекватността на уменията на целевата група съобразно актуалните нужди на предприятието и съобразно заеманата им длъжност,с цел запазване на работните им места и заемането на нови от безработни или неактивни лица с изявен интерес за работа в сферата,както и осигуряване на квалифицирани кадри в КБРОД.НЕТ ООД.

ЦЕЛИ:

Общата цел на проекта е:”Повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на специфични за”КБРОД.НЕТ” ООД и работните места обучения, за осигуряване на предпоставки за кариерно развитие на безработни лица, имащи желание да започнат професионално израстване, чрез предоставяне на съвременно

обучение, съобразено с реалните потребности на “КБРОД.НЕТ” ООД, както и осигуряване на продължаващо обучение за

заетите вече лица във фирмата,съгласно конкретните му нужди”.

Целта е в съответствие с целта на настоящата процедура и ще бъде постигната посредством ефективна комбинация от мерки, свързани с предоставяне на специфични обучения(СО) и включването на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица в заетост при “КБРОД.НЕТ” ООД .

Конкретните специфични цели(СЦ) са:

СЦ1:Да се предоставят СО за конкретното работно място на 9 неактивни/безраб. лица;

СЦ2:Да се предоставят СО за конкретното работно място на 6 заети лица;

СЦ3:Да се включат 5 лица от целевата група на неактивни/безраб. успешно завършили СО(с придобит сертификат) в несубсидирана заетост.

СЦ4:Да се осигури ефективно и законосъобразно управ. на проекта и да се реализират мерки за инф.и комун.

Предвиждат се следните резултати:

 • Предоставени СО на 9 неактивни/безраб. лица и придобити знания,умения и квалиф. на лицата в сферата на оптичните и далекосъобщителни мрежи-резул.е пряко свързан със СЦ1.
 • Предоставени СО на 6 заети лица и придобити знания,умения и квалиф. на заетите лица в сферата на оптичните и далекосъобщителни мрежи-рез. е свързан със СЦ2.
 • Включени 5 лица от целевата група на неактивни/безраб. успешно завършили СО(с придобит сертификат) в несубсидирана заетост-рез. е пряко свързан със СЦ3.
 • Осигурено ефективно и законосъобразно управ. и реализирани мерки за инф. и комун.-във връзка със СЦ4.

Проектните цели са насочени и допринасят пряко за решаване на идентифицираните нужди и проблеми на включените в проекта представители на целевата група,свързани с ниска конкурентоспособност на пазара на труда,породена от фактори като продължителна безработица или излизане от работната сила;липса на или неактуални знания,професионални умения и компетенции,търсени в професионалната сфера;наличие на негативни стереотипи и пренебрежение,дискриминационни нагласи;социална ангажираност.

Проектните цели ще доведат до решаване на изложените проблеми и ще резултират в повишаване производителността на труда,адаптивността и конкурентоспособността и създаване на устойчива заетост на лицата от целевата група.Това,в съответствие с приоритетите на програмата,ще доведе до устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора и подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот,осъвременяване на познанията,уменията и компетенциите на работната ръка,както и насърчаване на гъвкави процеси на учене,включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции. 

РЕЗУЛТАТИ:

В рамките на реализацията на проектното предложение и обхванатия комплекс от проектни дейности, са налице следните очаквани резултати:

Резултати от изпълнение на Дейност “Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения“:

 • Проведена процедура за избор на външен изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ/ПМС 160/01.07.2016г.-1бр.;
 • Избран външен изпълнител-­1 бр.;
 • Предоставени специфични обучения на 9 неактивни/безработни лица до 29 г. вкл. за придобиване на знания, умения и квалификаци в спецификата на дейността на КБрод Нет ООД и приложими в бъдещите им длъжности в предпритието свързани с доставка на интернет и цифрова телевизия, както и поддръжка на компютърни системи в сферата на оптичните и далекосъобщителни мрежи.
 • Придобити сертификати/свидетелства за успешно завършване на курса по специфични обучения, в сферата на оптичните и далекосъобщителни мрежи-9 бр.;
 • Повишена квалификация на 9 неактивни/безработни лица,повишена производителността на труда и адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на фирмата и съобразно заеманата им длъжност,създаване на по-висока качествена и устойчива заетост и повишена икономич.активност и конкурентоспособност на пазара на труда на вкл. в операцията лица.
 • Включени 9 лица от целевата група на неактивни/безработни до 29 г. вкл.,успешно завършили обученията(с придобит сертификат)в несубсидирана заетост във фирмата-рез. е свързан със СЦ3.
 • Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора и подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот;
 • Осигурени предпоставки за достъп до заетост и качеството на работните места на неактивните и безработните млади хора,в т.ч. повишени знания,умения с цел повишаване пригодността им за заетост и конкурентоспособността им за заемане на точно определени работни места в сектори, основаващи се на знанията;
 • Принос на очакваните резултати от реализация на проектната дейност за постигане на заложените индикатори-”Безработни неактивни участници до 29г”,”Безработни неактивни участници до 29г.,които при напускане на операцията придобиват квалификация” и “Безработни неактивни участници до 29г.,които при напускане на операцията имат работа” с оглед предоставяне на специфични обучение на 9 безработни/неактивни лица към КБрод Нет ООД и осигуряване на устойчивост на резултатите в следствие от обучението на 9 лица придобили квалификация след приключване на дейностите по проекта, както и включване на минимум 5 лица от тях,успешно завършили обученията в несубсидирана заетост в КБрод Нет ООД след приключване на проекта.
 • Постигната устойчивост посредством запазване заетостта за минимум 6 месеца на минимум 50% от представителите на целевата група по проекта след приключване на дейностите по проекта.
 • Личностно развитие на крайните бенефициенти и тяхното трайно интегриране в реална работна среда;

Повишената конкурентоспособност на пазара на труда на лицата от целевата група, включени в рамките на операцията, с оглед на придобитите по време на обученията от КБрод Нет ООД професионални умения и специфични знания,ще резултира пряко в повишаване на възможностите за заетост на тези лица,тяхното задържане и най-вече за повишаване на възможностите им за кариерно развитие.

Резултати от изпълнение на Дейност „Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения“:

 • Проведена процедура за избор на външен изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ/ПМС 160/01.07.2016 г.-1 бр.;
 • Избран външен изпълнител -­1 бр.;
 • Предоставени специфични обучения на 6 заети лица в КБрод Нет ООД за придобиване на знания, умения и квалификаци в спецификата на дейността нафирмата и приложими в бъдещите им длъжности в предпритието свързани с доставка на интернет и цифрова телевизия, както и поддръжка на компютърни системи в сферата на оптичните и далекосъобщителни мрежи.
 • Придобити сертификати/свидетелства за успешно завършване на курса по специфични обучения, в сферата на оптичните и далекосъобщителни мрежи за повишаване на квалификацита на 6 заети лица в КБрод Нет ООД – 6 броя;
 • Повишена квалификация на 6 заети лица в КБрод Нет ООД, повишена производителността на труда и адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на фирмата и съобразно заеманата им длъжност,създаване на по-висока качествена и устойчива заетост и повишена икономич.активност и конкурентоспособност на пазара на труда на вкл. в операцията лица.
 •  Запазване на работните места,както и осигуряване на квалифицирани кадри в КБрод Нет ООД;
 • Устойчиво интегриране на пазара на труда и подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот;
 • Осигурени предпоставки за достъп до заетост и качеството на работните места на заетите във фирмата, в т.ч. повишени знания, умения с цел повишаване пригодността им за заетост и конкурентоспособността им за заемане на точно определени работни места в сектори, основаващи се на знанията;
 • Принос на очакваните резултати от реализация на проектната дейност за постигане на заложените индикатори – “Заети лица” и “Участници, придобили квалификация при напускане на операцията” с оглед предоставяне на обучение на 6 лица от целевата група заети на трудово правоотношение към КБрод Нет ООД и осигуряване на устойчивост на резултатите в следствие от обучението на 6 лица придобили квалификация след приключване на дейностите по проекта;
 • Постигната устойчивост посредством запазване заетостта за минимум 6 месеца на минимум 50% от представителите на целевата група по проекта след приключване на дейностите по проекта.
 • Повишаване на адекватността на уменията на заетите съобразено с актуалните нужди на бизнеса, повишаване производителността на труда им, създаване на условия за устойчива заетост и заемане на по-качествени работни места;
 • Придобити основополагащи умения и компетенции за включване,както в работния живот, така и в социалния и граждански живот;

Повишената конкурентоспособност на пазара на труда на лицата от целевата група, включени в рамките на операцията, с оглед на придобитите по време на обученията от КБрод Нет ООД професионални умения и специфични знания, ще резултира пряко в повишаване на възможностите за заетост на тези лица, тяхното задържане и най-вече за повишаване на възможностите им за кариерно развитие.

Резултати от изпълнение на Дейност „Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица (с придобит сертификат) в несубсидирана заетост при работодател“:

 • Наети 5 лица от целевата група на неактивни/безработни до 29 г.вкл., успешно завършили обученията(с придобит сертификат)на трудово правоотношение в КБрод Нет ООД за период до 6 месеца на длъжност “Работник подръжка” с код по НКПД 93120008 -5 лица.
 • Повишаване конкурентоспособността на лицата от целевата група по настоящата процедура -5 безработни/неактивни лица, до 29 г.вкл., включени в рамките на проекта на пазара на труда-постигнато увеличаване броя на включените в заетост лица, благодарение на придобиването на специфични обучения по дейност 1,професионален опит и практическа подготовка,в т.ч. изграждането на практически умения,актуални знания,трудови навици,професионални умения и компетенции,които са търсени в професионалната среда.
 • Повишен достъп до заетост и качеството на работните места,в т.ч. повишени знания,умения с цел повишаване пригодността им за заетост и конкурентоспособността им за заемане на точно определени работни места в сектори,основаващи се на високите технологии и ИКТ;
 • Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора и подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот;
 • Повишена квалификация на 5 неактивни/безработни лица,повишена производителността на труда и адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на фирмата и съобразно заеманата им длъжност,създаване на по-висока качествена и устойчива заетост и повишена икономич.активност и конкурентоспособност на пазара на труда на вкл. в операцията лица.
 • Принос на очакваните резултати от реализация на проектната дейност за постигане на заложените индикатори-”Безработни неактивни участници до 29г”,”Безработни неактивни участници до 29г.,които при напускане на операцията придобиват квалификация” и “Безработни неактивни участници до 29г., които при напускане на операцията имат работа”с оглед предоставяне на специфични обучение на 9 безработни/неактивни лица към КБрод Нет ООД и осигуряване на устойчивост на резултатите в следствие от обучението на 9 лица придобили квалификация след приключване на дейностите по проекта,както и включване на 5 лица от тях, успешно завършили обученията в несубсидирана заетост в КБрод Нет ООД след приключване на проекта.
 • Постигната устойчивост посредством запазване заетостта за минимум 6 месеца на минимум 50% от представителите на целевата група по проекта след приключване на дейностите по проекта
 • Придобити основополагащи умения и компетенции за включване,както в работния живот, така и в социалния и граждански живот

Повишената конкурентоспособност на пазара на труда на лицата от целевата група,включени в рамките на операцията,с оглед на придобитите по време на трудовия им стаж и обучения в КБрод Нет ООД професионални умения и специфични знания,ще резултира пряко в повишаване на възможностите за заетост на тези лица,тяхното задържане и най-вече за повишаване на възможностите им за кариерно развитие и след напускане на операцията.

www.eufunds.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.022-0105-C01 „Предоставяне на специфични обучения за безработни и заети лица във фирма “КБРОД.НЕТ” ООД“

 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ:  PDF