Останете си вкъщи - актуална информация от kbrod.net
icon-internet-big

Цени и скорости

Цени и скорости

Скоростта на достъпа до Интернет зависи от месечният тарифен план, който сте избрали и съответно неговата цена. По желание на клиента тарифния план може да бъде променян.

1. Ценови пакети

1.1. Цени и скорости за услугата „Достъп до интернет“ чрез хибридна (оптично-медна) кабелна мрежа (LAN) или оптична (FTTH) мрежа:

Интернет 15

17 лв.

15 Mbps

1/1

Интернет 30

22 лв.

30 Mbps

1/1

Интернет 60

27 лв.

60 Mbps

1/1

Интернет 100

32 лв.

100 Mbps

1/1

* Цените са с ДДС за един месец и таксите са дължими до 10-то число на текущия месец.

Важно е да знаете:

Таксите за Интернет се заплащат до 10-то число на текущия месец.

Интернет достъпът се спира на 25-о число от месеца
и таксата за месеца остава дължима.

Ако желаете прекъсване на Интернет достъпа за определен период,
трябва да го заявите не по-малко от 10 дни предварително.

Пример:

Ако днес е 01.01.2018 г. дължима такса за месец януари 
трябва да се плати до 10.01.2018 г.

Ако не сте платили на 22.01.2018 г., ще получите напомнящ SMS
(получаването на подсещащ SMS е след съгласие от клиента
и при наличие техническа възможност).

Ако не сте платили на 25.01.2018 г., Интернет достъпът се спира
и таксата за месец януари остава дължима.

1.2. Услугите по т. 1.1. се предоставят при следните условия и параметри:

1.2.1. Рекламираната скорост е равна на максималната скорост. Рекламираната скорост е скоростта, която КБРОД.НЕТ използва в търговските си комуникации, включително реклама и маркетинг, във връзка с промотирането на офертите на услуги за достъп до интернет.

1.2.2. Максималната скорост е скоростта, която Потребителят може да очаква да получи най-малко веднъж дневно.

1.2.3. Минимална скорост в размер на 20% от максималната скорост, за съответния абонаментен план, но не по-ниска от 4 Mbps. Минимална скорост е най-ниската скорост, която КБРОД.НЕТ може да достави на Потребителя. КБРОД.НЕТ не предоставя скорост, по-ниска от минималната, освен в случаите на прекъсване на услугата в предвидените в Общите условия случаи.

1.2.4. Обичайно налична скорост е 80% от рекламираната скорост и е скоростта, която Потребителя следва да очаква да получава през по-голямата част от времето при достъпа си до услугата. Обичайно наличната скорост е постижима (получавана от Потребителя) в 80% от времето в рамките на едно денонощие.

1.2.5. Няма разлика в скоростите за национален и международен трафик.

1.2.6. Съотношението на download и upload е 1:1.

1.2.7. Услугата се предоставя с 1 брой статичен IP адрес по PPPOE.

1.2.8. Скоростите се постигат посредством линията за достъп и директно включено към нея едно устройство.

1.2.8.1. За използване на услугата „Достъп до интернет“ по безжичен път на повече от едно устройство е необходимо ползването на крайно електронно съобщително устройство – комутатор. За тази цел Потребителят може да ползва крайно електронно съобщително устройство, предоставено от КБРОД.НЕТ или от трети лица, в т.ч. собствено устройство, при условията на и което отговаря на изискванията на т. 10 и т. 11 от Общите условия.

1.2.9. Наличието на безжична връзка (чрез комутатор), както и броят на устройствата едновременно ползващи достъп до интернет, оказват влияние върху скоростта. Когато се използва безжична връзка и този достъп се ползва, например, едновременно от три крайни устройства (напр. чрез компютър, лаптоп, смартфон, таблет или др.), всяко от тях ще получава приблизително 1/3 от договорената скорост. Ако устройства имат достъп до безжичната мрежа, дори в момента да не се ползват активно, те споделят скоростта с всички останали устройства. КБРОД.НЕТ информира още, че скоростта, която различните комутатори могат да предават е различна и поради тази причина може да не е възможно достигането на описаните в пакета, съответно в договора, скорости. Например, при сключен договор за 50 Mbps, при който се използва безжична връзка и този достъп се ползва едновременно от трима потребители (чрез компютър, лаптоп, смартфон, таблет или др.), всеки от тях ще получава приблизително по 15 Mbps скорост. Ако устройствата имат достъп до безжичната мрежа, дори в момента да не се ползват активно, те споделят скоростта с всички останали устройства. За да се избегне нежелателно включване към безжична мрежа е добре достъпът до нея да бъде защитен с парола.

1.2.10. Останалите параметри за качество на услугата са посочени в Общите условия.

1.2.11. Услугата „Достъп до интернет“ се предоставя без ограничение в обема на трафика и в зависимост от конкретно ползваната услуга и адреса за инсталация чрез оптична мрежа (FTTH) или хибридна (оптично-медна) кабелна мрежа (LAN)

1.2.12. Ако има други условия, същите се посочват в индивидуалните договори.